Prima pagină > Istorie, Ortodoxie, Ştiri > DOSARUL „NICOLAE CORNEANU” – extrase zguduitoare

DOSARUL „NICOLAE CORNEANU” – extrase zguduitoare

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Publicat in Adevarul dosarul sub forma pdf.

Decizia nr. 2410/28.08.2007 Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Avînd în vedere:

1. Cererea formulată de către Gabriel ANDREESCU, înregistrată la C.N.S.A.S. cu nr. 457/12.09.2000, prin care s-a solicitat verificarea Înalt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae CORNEANU, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, laic – Nicolae Mihail CORNEANU;

2. Cererea formulată de către Forumul Civic Romînesc, înregistrată la C.N.S.A.S. cu nr. P 2982/06/24.07.2006, prin care s-a solicitat verificarea înalt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae CORNEANU, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului;

3. Cererea formulată de către Administraţia Prezidenţială, înregistrată la C.N.S.A.S. cu nr. P 5592/06/29.11.2006, prin care s-a solicitat verificarea Înalt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae CORNEANU, membru al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste;

4. Cererea formulată de către domnul Gabriel CATALAN, înregistrată la C.N.S.A.S. cu nr. P 1857/07/23.04.2007, prin care a solicitat verificarea înalt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae CORNEANU, Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului;

5. Adresele de verificare C.N.S.A.S. nr. S/5195/A,B,L/18.12.2006;

6. Adresele de răspuns S.R.I. nr. S/116987/26.01.2007 şi nr. S/113574/23.03.2007, S.I.E. nr. S/14173/17.01.2007, M.Ap.N. – S.A.M. (Serviciul Arhivistic Militar) nr. A/135/18.01.2007;

7. Dosarul fond reţea nr. R315 (cotă C.N.S.A.S.);

8. Nota Direcţiei Investigaţii nr. S/DI/l/1033/11.12.2006;

9. Audierea Înalt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae CORNEANU din data de 16.11.2001; 10. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului C.N.S.A.S. din data de 28.08.2007;

În fapt, S.R.I. a predat C.N.S.A.S. dosarul fond reţea R 315 – 10 volume, perioada 1950 -1988, al cărui titular este Înalt Prea Sfinţitul Dr. Nicolae CORNEANU. Potrivit documentelor ce se regăsesc în acest dosar, colaborarea titularului cu organele poliţiei politice comuniste cuprinde perioada 1950 (data semnării Angajamentului) şi 1988 (data celui mai recent document din dosar). Între aceste date, titularul apare cu mai multe nume conspirative de colaborator: „MUNTEANU”, „POPA VASILE”, „POPESCU ION/IOAN”, „MUNTEANU IOAN”. Învederăm că dosarul conţine numeroase documente în care sursa, sub numele conspirative amintite mai sus, redă informaţii despre sine vorbind la persoana a III-a, menţionîndu-se cu numele real, Nicolae CORNEANU.

Astfel, dosarul cuprinde următoarele documente care atestă colaborarea acestuia cu poliţia politică comunistă, pe care le enumerăm în ordine cronologică:

> Angajament, din 03.01.1950, olograf, semnat olograf cu nume real: Subsemnatul Corneanu Nicolae /…/ Îmi iau următorul angajament: de a informa organele securităţii din Timişoara despre eventualele întîmplări cu caracter subversiv îndreptate împotriva regimului de democraţie populară din R.P.R., atît despre cei din Mitropolie, cît şi despre organizaţii subversive legionare. La fel îmi iau angajamentul că nu voi divulga nimănui prezentul angajament dat de subsemnatul organelor securităţii.”

> Caracterizarea informatorului „POPA”, din 15.01.1953: /…/ În decursul activităţii sale de la recrutare şi pînă în prezent a dat dovadă de sinceritate şi voinţă de muncă. Aceasta se poate vedea prin materialul informativ pe care l-a dat într-o cantitate mare şi care a fost în majoritate de o calitate şi importanţă bună. /…/ Ştie şi are posibilităţi de a face legături şi a se strecura în anturajul elementelor care interesează Securitatea Statului pentru a culege informaţii din mediul acestor elemente. Ştie să culeagă informaţiile deosebindu-le pe cele mai bune de cele mai slabe sau mai puţin folositoare. La întîlniri, pînă în prezent a fost întotdeauna punctual, avînd o atitudine corectă, la fel avînd o atitudine serioasă faţă de sarcinile ce i se cer.”

> Adresă, din 10.02.1959: /…/ Menţionăm că organele noastre sunt pentru ca CORNEANU Nicolae să fie numit în funcţia de vicar la Episcopia Aradului, deoarece este cunoscut ca un element ataşat care a sprijinit în diverse probleme organele noastre. Faţă de această situaţie rugăm dacă este posibil să interveniţi pe lîngă Departamentul Cultelor ca acesta să fie numit în funcţia respectivă.” Pe document, ofiţerul a făcut următoarea menţiune: „S-a vorbit cu Departamentul în acest sens şi a promis că va rezolva problema în mod favorabil pentru noi. Bineînţeles că nu ştie că noi avem acest interes.”

> Caracterizare privind pe agentul „POPA VASILE”, din 19.11.1959: /…/ De la data recrutării agentul <POPA VASILE> a fost folosit cu succes în rîndul elementelor duşmănoase din mediul preoţilor ortodocşi şi chiar în jurul Mitropolitului /…/, lucrat în acţiune informativă, furnizînd materiale importante care s-au verificat întocmai /…/. /…/ În perioada anilor 1953-1954 agentul <POPA VASILE> a fost infiltrat în gruparea subversivă antropozofică din TIMIŞOARA ce a fost condusă de /…/. În baza materialelor valoroase furnizate de acest agent organele noastre au documentat activitatea acestora şi arestarea elementelor antropozofice /…/. În timpul colaborării agentul <POPA VASILE> s-a dovedit a fi sincer faţă de organele noastre, s-a prezentat punctual la întîlniri şi bine pregătit, a dovedit principialitate în rezolvarea diferitelor sarcini avute din partea organelor noastre, /…/a dovedit utilitate pentru munca informativă fiind capabil de a se orienta şi a rezolva anumite sarcini complicate. De menţionat este faptul că la data de 16.10.1958 agentul <POPA VASILE> a fost abandonat din reţeaua informativă fără a i se lua angajament de încetare a colaborării datorită faptului că au existat anumite suspiciuni din partea lui /…/ că lucrează cu organele noastre. Însă legătura cu agentul nu a fost întreruptă, întîlnirile efectuîndu-se la intervale mai mari şi în alte localităţi pentru a fi cît mai conspirat, /…/şi în această perioadă agentul <POPA VASILE> a furnizat organelor noastre o serie de materiale privind activitatea duşmănoasă a unor elemente domiciliate în alte localităţi cu care a venit în contact materialele respective fiind trimise spre exploatare organelor M.A.I. /…/ deşi înainte cu cîţiva ani au existat suspiciuni că <POPA VASILE> ar colabora cu organele de securitate, fapt ce în prezent nu se mai comentează, totuşi datorită calităţilor sale personale, a dragostei ce a dovedit-o în munca informativă şi faţă de organele noastre, precum şi ataşamentul ce l-a dovedit prin fapte faţă de regimul democrat popular din R.P.R. , considerăm că va putea să i se încredinţeze anumite sarcini de răspundere mai complicate /…/. Agentul <POPA VASILE> nu cunoaşte faptul că a fost abandonat întrucît dacă i s-ar fi adus la cunoştinţă acest lucru ar fi fost complet dezamăgit pe motivul că organele noastre nu ar mai avea încredere în el.”

> Tabel, întocmit olograf, reprezentînd recompensele acordate informatorului „POPA VASILE” Нn perioada 1951-1957, însumînd o valoare totală de 44.375 lei.

> Caracterizare privind activitatea de colaborator al organelor securităţii statului, desfăşurată de agentul „POPA VASILE”, din 15.01.1963: Agentul <POPA VASILE>, a continuat şi în perioada 1962-1963, să se comporte satisfăcător în colaborarea cu organele noastre. Ca urmare a atitudini sale pozitive atît cu organele securităţii, cît şi cu organele departamentului cultelor, precum şi cele administrative locale (regiunea Banat) în anul 1962, a fost promovat în funcţia de Mitropolit al Banatului în locul lui /…/. /…/ În această perioadă agentul <POPA VASILE> a fost folosit atît pe plan intern cît şi extern. Pe plan intern în principal a fost folosit pentru reducerea activităţii religioase în eparhia Banatului, indicîndu-i-se şi luînd o serie de măsuri în acest sens (înlocuirea elementelor prea fanatice şi a celor compromişi care funcţionau în cadrul aparatului de conducere al eparhiei, înlocuirea unor cadre didactice în cadrul seminarului teologic din Caransebeş, reducerea numărului de elevi, /…/ comasarea unor parohii şi reducerea numărului de preoţi etc). Este de menţionat că toate aceste probleme au fost discutate cu el în prealabil, unele măsuri fiind propuse chiar de agent. /…/ Se manifestă ca unul ce nu crede în preceptele şi dogmele bisericeşti fiind convins că biserica a fost întotdeauna un mijloc de înşelare a maselor populare, /…/a rezultat că s-a preocupat de studiul ştiinţei marxist leniniste şi de însuşirea ei ce l-au făcut să fie convins de netemeinicia dogmelor pe care încă mai trebuie să le <apere> şi în acelaşi timp să îşi dea seama perfect că viitorul nu poate aparţine decît comunismului. Tot pe plan intern agentul a mai fost folosit pentru influenţarea directă a şefului Bisericii ortodoxe în contactele pe care le are cu acesta, aceasta în măsura în care există posibilităţi (avîndu-se în vedere că aceste contacte sunt destul de rare şi în acelaşi timp Patriarhul se poartă destul de distant cu el). Totodată agentul a avut şi sarcina de a ne sesiza toate aspectele ce se desprind din comportarea pe care o are Patriarhul. Pe plan extern agentul a fost folosit pentru cunoaşterea activităţii pe care o desfăşoară membrii unor delegaţii bisericeşti din care a făcut şi el parte, delegaţi care au participat la unele conferinţe religioase internaţionale. /…/ să-şi creeze legături cît mai multe în rîndurile celorlalţi participanţi la aceste conferinţe – în special dintre cei originari din ţările capitaliste, pe care să-i studieze în contactele pe care le aveau şi să ne informeze despre toate trăsăturile lor caracteristice. /…/ Apreciez că agentul <POPA VASILE> este foarte disciplinat, obiectiv în prezentarea diferitelor probleme pe care le sesizează, totdeauna întreabă cum să rezolve anumite probleme ce se ivesc în conducerea eparhiei, se străduieşte să aplice întocmai indicaţiile ce i se dau, este punctual la întîlniri.”

> Notă caracterizare a activităţii agentului „POPA VASILE”, din 16.09.1965 : /…/ În ţară agentul a continuat a fi folosit în direcţia influenţării pozitive a maselor de credincioşi, în care sens i s-a indicat în permanenţă să ceară preoţilor ce aparţin mitropoliei pe care o conduce /…/ să evite excesele privind îndoctrinarea religioasă, să nu admită acţiuni de fanatizare mistică şi să îndrume enoriaşii spre o muncă folositoare în cooperative agricole de producţie şi întreprinderile ori instituţiile unde ei lucrează. /…/ atenţia agentului a fost orientată spre combaterea şi anihilarea sectelor ilegale şi limitarea activităţii celor legale. /…/ agentul ne-a furnizat informaţii despre poziţia şi activitatea unui număr de 32 persoane ce prezintă interes pentru noi. Printre aceştia sunt unii greco-catolici cunoscuţi cu activitate ostilă ca /…/- episcop greco-catolic, hirotonit clandestin, urmărit de Dir. Reg. M.A.I. Banat, /…/, preot greco-catolic, revenit, /…/, fost protopop greco- catolic etc. /…/ va fi îndrumat /…/ astfel încît să influenţeze masele de credincioşi, şi în acelaşi timp să limiteze dezvoltarea activităţii religioase /…/ nu sunt suspiciuni de deconspirare iar sinceritatea sa în informaţiile furnizate a fost verificată şi prin alţi agenţi. Apreciez că agentul este bun şi sunt perspective pentru creşterea aportului acestuia în colaborarea cu organele securităţii statului.”

> Raport, din 26.09.1967: /…/ În calitate de reprezentant al bisericii ortodoxe romîne – mitropolitul NICOLAE CORNEANU (agentul nostru <POPA VASILE>) /…/. Raportăm că în cei 16 ani de colaborare cu organele noastre, <POPA VASILE> şi-a adus contribuţia la rezolvarea numeroaselor probleme ce s-au ivit mai cu seamă în cadrul diverselor delegaţii peste graniţă din care a făcut parte ca membru sau conducător – dovedind pricepere şi orientare. Agentul este ataşat statului şi regimului din ţara noastră. /…/ Propunem: A se aproba să avizăm pozitiv asupra plecării în Japonia a agentului <POPA VASILE>.”

> Notă informativă , din 02.04.1970, olografă, semnată olograf POPESCU IOAN”: Redacţia revistei <Mitropolia Banatului> a primit recent un material de la /…/ din TIMIŞ OARA /…/ legat de comemorarea a 100 ani de la moartea lui Eftimie MURGU, unul din promotorii revoluţiei din 1848, al cărui strănepot pretinde a fi. El se referă la intenţia mitropoliei de a se alătura comemorării proiectate de autorităţile locale printr-o slujbă de pomenire şi prin publicarea unor articole comemorative în revista proprie. Din materialele lui /…/ se desprind tendinţe naţionaliste şovine (citarea lui Aron COTRUŞ ar putea fi un indiciu elocvent) şi un spirit criticist pronunţat (poezia <Fii binecuvîntată Timişoara…>).” Învederăm că întreg materialul trimis mitropolitului CORNEANU Nicolae de către persoana invocată de acesta în documentul de mai sus, se regăseşte, în original, la dosar (plic, memoriu, poezie).

> Notă informativă, din 13.04.1970, olografă, semnată olograf „POPESCU IOAN”: Vineri 10 aprilie ora 18.30 colonia romînă din Viena a organizat la sediul cultural o festivitate de aniversare a 150 ani de la naşterea lui Al. loan CUZA. /…/ Printre cei de faţă se afla şi fugarul /…/. /…/ Acesta s-a adresat mitropolitului CORNEANU în calitate de <bănăţean> /…/ manifestîndu-şi agresiv şi calomnios dezacordul cu <comuniştii>, cu regimul nostru de pe poziţii <socialiste> /…/. Criticînd vehement politica internă a ţării şi conducătorilor noştri (poziţia sa e a postului de radio <Europa Liberă>), /…/ are aproximativ 74 de ani şi pare a fi complet sclerozat /…/.”

> Nota, din 05.12.1971: Cu informatorul <POPESCU ION > fost (<POPA VASILE>) cu numele real de CORNEANU Nicolae, care deţine funcţia de Mitropolit al Banatului se va putea lua legătura de către un alt ofiţer folosind următoarea parolă: Sunt preotul <POPESCU ION> şi am venit la dv. din partea d-lui avocat /…/, pt. a discuta o problemă.”

> Notă informativă, din 23.07.1975, olografă, semnată olograf „POPESCU IOAN”: Mitropolitul CORNEANU din Timişoara a primit prin poştă alăturata scrisoare /…/ de la numitul /…/ din Bucureşti /…/ pe care nu-l cunoaşte, cuprinzînd multe idei, camuflînd tendinţe reacţionare.”

> Notă informativă, din 19.07.1979, olografă, semnată olograf „POPESCU ION”: /…/ figurează în listele de cetăţeni romîni doritori să emigreze în S.U.A. care au fost predate delegaţiei interreligioase care a întîlnit un grup de senatori şi congresmeni /…/ la Congresul din Washinton. Pentru lămurirea acestei situaţii mitropolitul CORNEANU l-a chemat să-şi explice poziţia. Preotul /…/a declarat că nu a făcut nici o cerere de emigrare în S.U.A., dar că l-a inclus pe listele amintite un prieten. /…/ personal nu crede a fi decît spre folosul bisericii dacă ar merge ca preot în America. Atunci cînd i s-a explicat că apare pe liste folosite în scopul acuzării patriei noastre pe motivul că nu ar respecta drepturile omului> nu a manifestat nici o surprindere, mulţumindu-se cu a repeta convingerea sa că a nu făcut nimic rău în aceea că vrea să plece în S.U.A. Faţă de poziţia adoptată mitropolitul CORNEANU i-a spus: /…/ Din partea forului dumitale superior îţi fac ţie cunoscut că poţi pleca în altă ţară ca simplu civil nu ca preot. /…/ Ştii bine că divorţînd şi recăsătorindu-te nu puteai fi hirotonit. Pe răspundere proprie eu te-am hirotonit pentru o parohie din eparhia de care răspund, dacă pleci din eparhie eu nu mai răspund de d-ta şi vei deveni un simplu civil.”

> Notă informativă, din 06.03.1980, olografă, semnată olograf „POPESCU ION”: /…/ La 22 ianuarie 1980 prezentîndu-se la protopopiat preotul /…/a depus cerere de demisie pe data de 7 februarie /…/ mitropolitul CORNEANU s-a deplasat duminică 3 februarie la Bazoşul Nou spre a participa la serviciu religios – ultimul pînă la 7 februarie cînd /…/a anunţat că se retrage, spre a discuta cu /…/ şi a preîntîmpina o eventuală <despărţire> soldată cu incitarea credincioşilor la atitudini de genul celor sugerate în cererea de demisie. Serviciul religios s-a desfăşurat normal cu excepţia faptului că preotul /…/a inclus în cuprinsul lui rugăciuni pentru un anume ins <aflat în închisoare> şi pentru o serie de alte persoane în frunte cu <preotul Gheorghe> (care nu era altul decît CALCIU). /…/ mitropolitul CORNEANU a spus în esenţă următoarele: /…/Vrea să plece din ţară căutînd un loc mai potrivit de activitate? Nu poate activa aici, nu sunt aici atîtea de făcut ?/…/ Dacă a fost numit la Bazoş nu poate pleca de aici fără voia bisericii. Dacă totuşi pleacă, se exclude singur din biserică. Nădăjduiesc ca preotul dumneavoastră să înţeleagă care îi este datoria. /…/ Preotul /…/ însuşi a cerut să fie primit în audienţă. Audienţa a avut loc peste 2 zile cînd preotul /…/ i-a comunicat mitropolitului că rămîne la cererea de demisie pentru următoarele considerente: idealul său de viaţă e lupta contra ateismului /…/. Biserica e aservită regimului şi nu permite slujitorilor ei să combată pe atei. Pe deasupra procedînd cum îi dictează conştiinţa înseamnă să devină martir ca alţii – aluzie la CALCIU – ceea ce el nu vrea şi de aceea doreşte să emigreze nu însă în S.U.A. Arătîndu-i-se netemeinicia afirmaţilor sale şi îndemnîndu-l să reflecteze mai profund la considerentele expuse, /…/ a răspuns că s-a gîndit bine la toate şi nu îşi va schimba hotărîrea luată. Pe aceeaşi poziţie a rămas şi cînd la încheierea audienţei mitropolitul l-a prevenit că nu-i acceptă demisia./…/.” În Nota Ofiţerului se consemnează: I.J. Timiş a întreprins măsurile vizînd neutralizarea şi descurajarea lui /…/, mai cu seamă după ce va fi caterisit. Cazul se află în controlul nostru.”

> Notă informativă, din 07.08.1980, olografă, semnată olograf „MUNTEANU ION”: întrucît preotul caterisit /…/ din Timişoara, n-a manifestat semne de îndreptare, reprezentanţi ai mitropoliei au luat ei iniţiativa unor discuţii cu el. /…/ O altă încercare a făcut mitropolitul CORNEANU care l-a chemat în audienţă la 4 august cînd în prezenţa episcopului vicar /…/ l-a întrebat care este situaţia actuală, pe ce poziţie se află şi ce intenţionează, /…/a arătat următoarele: <Nu mai lucrez la fabrica de ţigări întrucît din ordinul securităţii ale cărei metode de prigonire sunt cunoscute mi s-au impus munci grele la care nu am rezistat, fiind debil şi bolnav de rinichi. /…/ Biserica ortodoxă romînă nu îşi îndeplineşte misiunea de a lupta contra ateismului, iar preoţimea este decăzută, iar interesată doar de cîştig bănesc şi inconştienţă. Mă simt străin de biserică şi nu recunosc preoţia din care singur am ieşit deoarece nici chiar patriarhul nu s-a ridicat în apărarea preotului martir CALCIU şi nu a protestat contra dărîmării bisericii Enei din Bucureşti. Nu mai doresc să rămîn într-o ţară care nu asigură libertăţile elementare şi unde nu mă pot afirma conform conştiinţei proprii. Ca mine gîndesc mulţi alţii ridicîndu-ne glasul nădăjduim să aducem mai mult bine ţării şi poporului romîn.> Legat de fiecare afirmaţie în parte mitropolitul CORNEANU /…/ i-au pus în faţă argumente să dovedească greşeala în care persistă, argumentarea mergînd pînă la a recunoaşte aceasta. /…/ a refuzat totuşi să accepte pînă şi concluziile ce decurgeau logic din premisele la care însuşi se referea. Convorbirea s-a încheiat fără nici o perspectivă de recuperare.”

> Notă informativă, din 07.08.1980, olografă, semnată olograf MUNTEANU ION”: Preotul /…/ din Vişag, jud. Timiş , a susţinut între altele că Biserica ortodoxă romînă nu are personalitate, întrucît nu a luat atitudine pentru eliberarea preotului CALCIU DUMITREASA şi nu a protestat contra dărîmării bisericii Enei din Bucureşti. Protopopul şi ceilalţi preoţi au luat poziţie imediat faţă de asemenea afirmaţii dar /…/ n-a cedat. Mai mult decît atît, a acuzat pe cei care căutau să-l combată că n-au conştiinţă. Dat fiind cele întîmplate cum şi pentru că în anul trecut preotul /…/a apărut pe listele Congresului SUA ca unul ce doreşte să emigreze peste ocean, mitropolitul CORNEANU l-a chemat în audienţă în ziua de 5 august /…/. Chestionat asupra poziţiei sale, /…/ a repetat afirmaţiile făcute la întrunirea de la protopopiat. Deşi n-a fost în stare să-şi explice şi justifice părerile, a declarat că nu intenţionează să şi le schimbe. Faţă de încăpăţînarea manifestată, mitropolitul CORNEANU i-a reamintit condiţiile în care a fost primit la seminar, bunăvoinţa şi sprijinul de care s-a împărtăşit, favoarea de care s-a bucurat /…/ Repetîndu-i-se avertizările de anul trecut, i s-a pus în vedere că dacă nu-şi va schimba atitudinea şi că dacă va considera în continuare că biserica nu are personalitate”, biserica îi va dovedi contrariul, excluzîndu-l din sînul ei. Discuţia s-a încheiat fără ca /…/ să recunoască greşeala în care se află.” În Nota Ofiţerului se consemnează: Poziţia pe care se situează preotul /…/ arată că efectele acţiunii lui CALCIU Gheorghe nu au fost cercetate profund, iar măsurile noastre nu au fost de natură să depisteze şi neutralizeze din timp pe fiecare în parte, atît în judeţul Timiş , cît şi pe cei din alte judeţe. Verbal, informatorul mi-a relatat că pe o astfel de poziţie se situează preotul /…/ din comuna Măureni jud. Caras Severin. Acest preot pretinde să fie trimis în străinătate cu bursă, ori să deservească o parohie ortodoxă din Occident. Au fost luate măsurile ce se impun pentru cunoaşterea şi neutralizarea activităţii celor în cauz ă.”

> Notă de analiză a randamentului informatorului <MUNTEANU IOAN>, pe perioada 2 iunie 1980- 20 februarie 1982, din 23.02.1982: /…/ şi-a adus contribuţia la realizarea unor măsuri inclusiv prin înlocuirea unor cadre didactice – foşti legionari ori persoane compromise – fără autoritate în faţa elevilor. /…/ ne-a furnizat informaţii utile pentru noi şi alte unităţi, ca urmare a unor călătorii în străinătate ori în urma unor discuţii avute cu cetăţeni din Occident. /…/ contribuind la demascarea în faţa străinătăţii, a preotului legionar CALCIU GHEORGHE DUMITREASA şi a ideilor acestuia. /…/ la începutul lunii octombrie 1981 <MUNTEANU IOAN> a avut un infarct miocardic, ceea ce i-a afectat activitatea timp de 3 luni şi ca urmare nu a mai candidat şi nici nu a fost promovat mitropolit la SIBIU. A suportat acest şoc, dar din discuţii rezultă că este cam supărat, dar nu pe organele noastre informîndu-ne cu diverse date utile chiar şi în această situa ţie. Dată fiind funcţia ce o deţine, posibilităţile şi calităţile sale şi că starea sănătăţii îi permite să muncească , apreciez că el ne este util şi propun menţinerea în reţea. Pentru a-l face mai util şi eficient, este necesar să fie întîlnit mai des şi să se discute în detaliu toate problemele ce le are inclusiv cele de ordin personal şi uneori destul de sensibile pentru a-l ajuta să depăşească momentele <grele>.”

> Raport cu propunerea de reînregistrare în calitate de informator a numitului CORNEANU Nicolae, mitropolit al Banatului şi Caransebeşului’, din 09.12.1988: Numitul CORNEANU Nicolae /…/ a fost recrutat la data de 03.01.1950 în problema culte-secte, iar pe perioada colaborării a dat dovadă de loialitate şi ataşament faţă de organele noastre achitîndu-se de toate sarcinile trasate pe linie de securitate. În anul 1957 s-a întrerupt legătura cu cel în cauză din lipsă de posibilităţi informative, iar în 19.11.1959 a fost reactivat de către Direcţia I Bucureşti şi menţinut în leg ătură pînă la data de 06.10.1982, cînd prin adresa /…/ dosarul personal al celui în cauză a fost transferat la Securitatea judeţului Timiş, /…/a se aproba înregistrarea în calitate de informator a numitului CORNEANU Nicolae avînd numele conspirativ <MUNTEANU>.”

Astfel, informaţiile furnizate poliţiei politice comuniste au fost de natură să aducă atingere dreptului la libertatea de exprimare şi libertatea opiniilor (art. 85, lit. a din Constituţia României din 1952, art. 28 din Constituţia României din 1965, art. 19 din Pactul privind Drepturile Civile şi Politice), dreptului la libertatea gîndirii, a conştiinţei şi a religiei (art. 84 din Constituţia României din 1952, art. 30 din Constituţia României din 1965, art. 18 din Pactul privind Drepturile Civile şi Politice), dreptul la viaţă privată (art. 17 din Pactul privind Drepturile Civile şi Politice), dreptul la liberă circulaţie (art. 12 din Pactul privind Drepturile Civile şi Politice).

În temeiul:

1. art. 2 lit. ţ şi lit. n, art. 3\ art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 16/2006, coroborate cu art. 34 şi art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică, adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 17/2000;

2. art. 5, alin. 1 şi alin. 3, art. 8 alin. 7 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, coroborate cu art. 5, art. 18 alin. 1, art. 24 şi art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 17/2000;

3. art. 8 alin. 1 lit. f din Regulamentul Intern al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

Pe baza materialului probator avut la dispoziţie pБnă la data de 28.08.2007,

DECIDE

Art. 1 Înalt Prea Sfinţitul Dr. Nicolae CORNEANU, laic – Nicolae Mihail CORNEANU, fiul lui Liviu şi Elena, născut la data de 21.11.1923, în Caransebeş, judeţul Caras-Severin, a fost colaborator al poliţiei politice comuniste.

Decizia nr. 2410/28.08.2007 a rămas definitivă şi irevocabilă prin necontestare.

 1. crestin ortodox
  9 iunie 2008 la 15:08

  Saracul, a luptat impotriva unui sfant. Nici nu-i de mirare de ce i se intampla acum. Dumnezeu sa-l ierte. Grea povara duce. Suntem insa convinsi ca parintele nostru drag l-a iertat.

  Parinte Corneanu, cere-ti iertare public si ai sa ai iubire si de la crestinii ortodocsi si de la Dumnezeu. Curaj

 2. 9 iunie 2008 la 23:43

  Nicolae Corneanu a recunoscut încă din 1990 că a colaborat cu Securitatea, spre deosebire de maiorul Daniel, de felul lui patriarh, care şi acum neagă ceea ce ştie o ţară întreagă.

 3. Dozy
  10 iunie 2008 la 21:38

  Aşa, şi?

 4. 11 iunie 2008 la 7:56

  deci,nu e de mirare ca s-a impartasit la greco-catolici,el nu crede in biserica,in Dumnezeu,se poate impartasi si la musulmani daca ar exista asa ceva.Nu merita sa se mai discute despre acest om de nimic.Dar ,din pacate,ca el,mai sunt si altii prin preajma,asta e marele nostru necaz!Dumnezeu sa ne ajute sa discernem binele de rau!~

 5. WAN DER SHON
  15 iunie 2008 la 18:17

  Lasa-ti fantomele trecutului!
  Mergeti mai departe pa calea luminii, a dreptei si a inteleptei credinte!
  Sa fim uniti in DUMNEZEU !
  Ma rog ca DUMNEZEU sa ne dea intelepciune !
  DOAMNE AJUTA !

 6. Un om care iubește dreptatea
  5 iulie 2008 la 20:59

  Afară cu securiștii din B.O.R., vor să transforme Biserica lui Hristos într-un s.r.l. de șmecheri.

 7. cristian
  14 iulie 2008 la 19:41

  ce fantome, draga? ca asta e viu si uite ce prostii face. si asta nu e singura, mai sunt multe altele de nu-ti vine sa crezi.Dumnezeu sa-l ierte!

 8. 3 ianuarie 2009 la 1:14

  Un viclean, fara caracter…

 9. 3 ianuarie 2009 la 1:49

  N.Corneanu= est o emblema a orsului meu. E mitropolitul Banatului. Apare si dispare pe usa „din spate” – cum, de altfel, si numeste preotii – Timisoarei si pe cei din jur. Incearca sa spuna ceva si se repeta, inconfundabil de dranjant, spunand (sau) nespunand ceva. Fiind mitropolitul meu, il iubesc si il respect, tocmai pentru ca este… emblema orasului meu!

 10. cristi
  31 ianuarie 2009 la 14:51

  Normal ca nu crede in Dumnezeu, a dovedit cu varf si indesat aceasta;de altfel nici nu intelegi doua parale din vorbele sale, invartindu-se mereu in jurul cozii ca vulpea cea vicleana.Mi-e mila de banateni, de ignoranta lor cu care-l suporta in continuare pe derbedeul asta. Cum de nu-si dau seama ca a intrat ca un intrus in structurile Bisericii si a ramas acolo ca un parazit de care se tem si acum se pare toti sinodalii. Afara cu miselul si santajistul Corneanu!!!Nu m-as mira sa fie chiar posedat de Satana, pentru ca prin ceea ce a facut el, sa tradeze, sa dea pe mana ateilor comunisti atatea suflete, l-a intrecut si pe Iuda care a vandut o singura persoana, si a primit pt gestul sau doar 30 arginti, pe cand Corneanu…Mai bine ar merge sa se spanzure si el.

 11. Orlando
  9 februarie 2009 la 1:24

  Exista cineva din cadrul inaltei ierarhii BOR de la episcop in sus care sa nu aiba un astfel de CV la secu ?
  Daca da atunci sa jure aici.

 12. Anonim
  5 martie 2009 la 18:14

  Ai fost zelos om al securitatii,cu dorinta sa ajungi Patriarh ca sa lichidesi biserica Ortodox Pentru ca daca nu a reusit Ceausescu sa o realizeze ai vrut sa o faci tu.Pentru ca nu ai avut sansa asta te ai apucat de Sf.Parinti.
  Ai gusturi potrivite:Securitate, Sf.Ioan Scararu,delatiuni,Patriarhie,remunerare de la securitate,Mitropolit la Sibiu invrajbirea rominilor din strainatate,legionar din copilarie si asa sa te mai tina……….

 13. 3 august 2013 la 19:06

  „Popa” Corneanu a fost un derbedeu, trãdãtor si înformãtor la securisti! Derbedei astea sunt bazã comunismului!

 1. 10 iunie 2008 la 13:58

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: