Prima pagină > Apusul, Atitudine, Cultură, Holocau$t, Istorie, Ortodoxie > Jidovistică: Talmudul (II)

Jidovistică: Talmudul (II)

fragmentul precedent

I. Patima de proprietate

Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pă­mântul, cu toate bunurile din lume.

 • „Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor”[1].
 • „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor.[2]

Israel este ca stăpâna casei, căreia bărbatul îi aduce bani. Într-adevăr, fără să îndure greutatea muncii, el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”[3].

 • „Când va veni Messiah [Antihrist], ovreii se vor îmbogăţi enorm, pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”[4].

În consecinţă, Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi.

 • „Este permis să despoi pe un goi”[5]

După Maimonide, preceptul biblic „să nu furi” în­seamnă „să nu furi pe nici un om, adică pe nici un ovrei”[6]goimii nefiind oameni. De altfel, când un jidan fură pe un goi, el nu face decât săşi reia avu­tul său. După Talmud, „proprietatea unui neovrei e ca un lucru părăsit, ca un deşert, ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul, care o ia cel dintâi”[7]. După rabinul Solomon Iarchi, sau Rachi, „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân, şi aparţin primului jidan care le ocupă”[8] De asemenea, Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lu­cru, pe care acesta l-a pierdut.

 • „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut, nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu”[9].

„Tot ovreiul, care a găsit vreun lucru, trebuie să-l restituie stăpânului. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. Dacă lucrul este al unui Akum[10], ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea; ba, ce e mai mult, este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. Se face o excepţie când se restituie obiectul pier­dut, pentru ca neovreii să zică: Ovreii sunt oameni de treabă”[11]. Dar, pentru că e vorba să îţi reiei avutul, toate mijloacele sunt bune; – astfel, Talmudul, în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite, mai recomandă jidanilor cămătăria, frauda şi chiar jurământul fals.

1. Cămătăria

 • „Este oprit să împrumuţi pe goimi, fără ca­mătă”.[12]
 • „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani, decât numai dacă consimte să plătească dobândă; – astfel ca, în loc să-l ajuţi, săi faci pagubă[13], chiar când îţi este trebuin­cios…. însă, faţă de un Israelit, asemenea procedare nu este permisă”[14].
 • „Este permis să împrumuţi, cu camătă, pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”[15].

2. Frauda

 • Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi ca­mătă de la dânsul; dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi”[16].

După Talmud, ovreiul poate să înşele pe un goi, pentru că, dacă este scris „să nu faci pagubă aproape­lui tău”, – nu este scris „să nu faci pagubă unui goi”[17].

 • „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. Dar această prescripţie nu priveşte decât afa­cerile dintre jidovi. Într-adevăr, este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi, în acest caz, îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău, – iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri, ci sunt mai rău decât câinii”[18].
 • „Când un evreu ţine în gheare pe un Akum, alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele, până ca ne-evreul să-şi piardă toată ave­rea. Într-ade­văr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei.[19]
 • „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false, fie prin socoteli frauduroase, – atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu”[20].
 • „Dacă vreun ovrei are, în ţara sa, un proces cu un goi, veţi face astfel ca ovreiul să câştige, – şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile, veţi judeca, bineînţeles, în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. Dar, dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului, trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul”[21]

3. Jurământul fals

Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure, când sunt forţaţi, – dar cu o restric­ţie mintală, care anulează acest jurământ.

 • „Rabi Akiba a jurat, dar s-a gândit, în sufletul său, că acest jurământ nu era va­labil”[22]
 • Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească, – cu jurământ, – că un alt ovrei a dezonorat o goia, – crimă, ce merită pedeapsa cu moartea, acest jură­mânt, fiind silit, trebuie să fie nimicit în gând”[23].

Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă, – căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată.[24] De altfel, jidovii, pot fi uşor dezlegaţi, chiar de ju­rămintele cele mai sfinte.

 • „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tri­bunal asupra lui Israel, ei au aceeaşi autoritate ca tribunalul lui Moise”[25].
 • Aşadar, – adaugă Drach, rabin convertit – „trei ovrei oarecare, pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători – au deplină putere în ochii Sinagogei, ca l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele, atât pentru tre­cut, cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară, fără altă formă de proces, orice promisiune şi orice jurământ, ca nule, de nul efect şi neavenite”[26].

Dar, ce e mai mult, la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur), jidanii de azi recită, în mod solemn, la Sinagogă, rugăciunea Kol Nidre, al cărei con­ţinut, iată-l:

„Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face, şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împo­văra cu ele sufletul nostru, – din această zi a împăcării şi până la cea următoare, care va veni spre binele nostru, – le regretăm pe toate, ele să fie dezlegate, iertate, desfiinţate, anulate, nimicite, fără putere şi fără valoare. Făgădu­inţele noastre să nu fie făgădu­inţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte”[27].

fragment din cartea doctorului Nicolae Paulescu “Spitalul, Coranul, Talmudul, Kahalul, Francmasoneria” (se poate DESCĂRCA apăsînd pe TITLU)

(Va urma)


[1] Talmud Babli. Trăité BabaKamma, f. 32, c. 2 Vezi Rohling, I.. cit, p. 63. Cuvântul goi (la plural goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor şi repre­zintă – atât unul cât şi altul, – expresii de ură şi de dispreţ.

[2] Albo. Sepher. Ik., f. 3. c. 25 Ialkut-Chimeoni, Ad Hab., f. 83, c. 3. n. 563 Vezi Rohling, I. cit, p. 63.

[3] Ialkut Chimeoni, f. 75, c. 2 Vezi Rohling, I. cit, p. 55.

[4] Talmud Babli. Trat Pes., t 119 şi Trat Sanhédrin, f. 110 Vezi Rohling, I. cit, p. 55.

[5] Talmud Babli, Trat BabaMetzia, f. 3,. c. 2 Vezi Rohling. I. cit., p. 64.

[6] Maimonide, Sepher miz., f. 105, c. 2 Vezi Rohling. I. cit, p. 64.

[7] Pfeffiarkoni (rabin convertit) Talmud Babli., Trat. BabaBatra Dissert. philolog.. p. 11 Vezi Rupert, I. cit, p. 19 vezi şi Trat. BabaMetzia, f. 114, recto (edit. Amsterd. 1645), cite par G. des Mousseaux, Le Juif, p. 127.

[8] Rupert, I. cit, p. 19.

[9] Talmud Babli.T Sanhdrin, f. 76, c. 2. T. Baba-Kamma, f. 13, c. 2 – Rohling I.. Cit. p. 67

[10] Iudeii susţin că numele de Akum, de Nohri, – sinonime cu cuvântul Goi, – nu de­semnează pe creştini, ci numai pe adoratorii de stele. La aceasta se poate răspunde că aceste nume se găsesc în Şulhan-Aruk, şi că în timpul când această carte a fost scrisă (1567), ovreii nu mai trăiau printre păgânii ce se închinau la stele, ci printre creştini. De altfel, în mai multe locuri, se vorbeşte limpede de Crucea creştinilor. Mahomedanii sunt numiţi Işmhelim (Drach).

[11] Karo. Şulhan-Aruk, ChoschenHamischpath, 34.

[12] Talmud Babli., Trat AbodaZara, f. 77, c 1, pisk. Tos. I. Vezi Rohling, I. Cit. p. 71.

[13] „Dacă vreun creştin are lipsă de parale, ovreii îi adaugă camătă peste camătă, până când suma datorată devine atât de mare, încât creştinul nu o mai poate plăti, decât vânzânduşi averea… Atunci jidanul îl trage în judecată şi lucrează astfel, ca tribuna­lul săi dea lui posesia întregii averi a goiului”. (Schwab, haham convertit). Judische Deckmantel Vezi Rohling, I. cit, p. 74.

[14] Maimonide, Sepher Mizvoth Gadol, f. 73, c. 4 Vezi Rohling, I. cit, p. 71.

[15] Karo, ŞulhanAruk, OrachChain, f. 539, p. 16.

[16] Talmud Babli., Trat BabaMetzia, f. 61, c. I, Tos şi Trat Megilla, f. 13, c. 2. Vezi Rohling, I. cit, p. 65.

[17] Talmud Babli., Trat Sanhédrin, 157, c. 1, Tos. Vezi RohHng, I. cit, p. 63.

[18] Karo, ŞulhanAruk, Choschen Hamischpath, 227, 31.

[19] Karo, Şulhan-Aruk, Choschen Hamischpath, 156, 24.

[20] Karo, SulhanAruir, Choschen Hamischpath, 183, 28.

[21] Talmud Babli., Trat BabaKamma, f. 113, c. 1 Vezi RohHng, I. cit, p. 65.

[22] Talmud Babli, Trai Kalla, f.18, c. 2 Vezi Rohling, I. cit, p. 86

[23] Karo, ŞulhanAruk, Jore Dear, 232. 12, 14. Vezi Rohling, I. cit., p. 87.

[24] Karo, ŞulhanAruk, Jore Dear, 232,12,14. Vezi Rohling, I. cit., p. 88.

[25] Talmud Babli, Trai Hagica, f. 10, c. 1. Vezi Chabauty, I. cit, p. 196. Vezi şi Maimonide, Sepher Mizvoth Gadol, f. 70, c. 1. Vezi şi Rohling. I.. cit., p. 90.

[26] Drach, I. cit, 2e lettre, p. 82. 1827, Paris Vezi G. des Mousseaux, I. cit. c. V, p. 151.

[27] Mahsor, Augsburg, 1536; Idem. Praga II, f. 91, a; Vezi şi Karo, ŞulhanAruk, I, 619. Vezi şi Rohling, I. cit, p. 90.

Această traducere a fost făcută de Herman Leberecht Strack profesor la Universi­tatea din Berlin, şi a fost revăzută de Dr. V. Tarnavschi, profesor la Universitatea din Cernăuţi pentru studiul Bibliei şi al limbilor orientale, şi de Dr. O. Isopescul, docent la aceeaşi Universitate, care îi garantează exactitatea (29 iulie 1909). Citată de A. C. Cuza în Neamul Românesc, la 9 octombrie 1909.

 1. Mos Ioan
  6 ianuarie 2010 la 19:04

  Jidovii, acesti diavoli, pe unde trec, praful se alege…………. milioane de oameni fara adapost dormind sub cerul liber, milioane fara pâine pa masa, sute de miloane de avorturi( anual), într-un cuvânt criza economica declansata tot de ei, face ravagii pe tot globul. De 200 de ani încoace, începând cu Revolutia Franceza, jidovii au declarat razboi lui Dumnezeu, omorând regi crestini, preoti, calugari, etc.. Acesti blestemati au declansat criza spirituala, pe care o traim si în aceste vremuri de prigoana. Ei vor sa stearga din vietile oamenilor orice urma de Credinta Ortodoxa. Aceste satane, care L-au rastignit si continua sa-L rastigneasca pe Domnul Hristos, au pus în fruntea tuturor guvernelor oamenii lor, care joaca cum cânta ei,(adica jidovii, masonii si alte satane). Casele nu ne mai apartin, pamânturile nici atât, astia au saracit oamenii pentru a le da mâncarea lor otravita ( hrana chimica, iradiata, plina de conservanti sintetici, modificata genetic,( firma satanica Monsanto îsi face de cap si în România), miliarde de oameni muncesc pentru aceste slugi ale Satanei, de dimineata pâna seara, pe un salariu de mizerie.

 2. Aquarius
  7 ianuarie 2010 la 19:31

  Daca credem ca Hristos a murit si a Inviat, atunci asa sa credem ca si dreptatea Lui va satura pe cei flamanzi si insetati dupa ea! E un verset in Scriptura care imi place foarte mult: ,,A Mea este razbunarea, zice Domnul”!

 3. waszlaw
  7 ianuarie 2010 la 20:40

  ioane, tu cand te uiti in oglinda te simti bine?

 4. Mos Ioan
  8 ianuarie 2010 la 4:03

  @waszlaw
  Dar tu?

 5. Aglaia
  8 ianuarie 2010 la 4:28

  Adevarat ca astia sunt plaga lumii!!! Cu adevarat pe unde trec fac numai ravagii,apoi cand se desteapta crestinul si-i mai pune stavila,urla in gura mare ca suntem antisemiti…dar cine provoaca astfel de reactii??? Oare nu ei,prin continua bataie de joc de toata lumea asta?

 6. moise
  3 martie 2010 la 20:55

  HRISTOF
  UN SFAT PRIETENESC:PROGRAMEAZA-TE CAT MAI REPEDE LA UN PSIHIATRU.
  FACI UN PACAT DE NEERTAT;DUCI IN EROARE CRESTINI CURATI SI CREDINCIOSI SI-I FACI SA CADA PRADA MINCIUNILOR TALE.DIAVOLUL VORBESTE IN GURA TA IAR URA,MINCIUNA,LACOMIA SI INVIDIA SE REVARSA DIN CUVINTELE TALE.
  TU ESTI ADEVARATUL SATAN DE CARE TREBUIE SA NE FERIM.
  BATA-TE CRUCEA

 7. nikolai
  9 iulie 2011 la 14:30

  Eu nu cred ca are nevoie de psihiatru ci mai degraba tu ai nevoie de un studiu mai aprofundat al ortodoxiei autentice. Nu cumva faci parte din acea multime de ,,crestini” dusi in eroare sau esti cumva jidov?Dupa cum se vede din ceea ce a postat Hristofor acestea sunt scrieri vechi demne de incredere si istoria da dreptate, chiar si realitatea din ziua de azi.

 1. 8 ianuarie 2010 la 9:12

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: