Prima pagină > Atitudine, Cuvînt Bun, Istorie, Ortodoxie > „Dar cît timp este în erezie prin faptul că pomeneşte un eretic la liturghie […] cei pe care i-a hirotonit nu sînt cu adevărat liturghisitori ai lui Dumnezeu” – scrisoare a Sf. Teodor STUDITUL

„Dar cît timp este în erezie prin faptul că pomeneşte un eretic la liturghie […] cei pe care i-a hirotonit nu sînt cu adevărat liturghisitori ai lui Dumnezeu” – scrisoare a Sf. Teodor STUDITUL

Scrisoarea precedentă: Căci împărtăşire şi părtăşie este acelaşi lucru” şi introducerea;

~ + ~

SCRISOAREA 40

Fiului Naucratie

Iarăşi altă temniţă pentru tine, fiule iubit, însă pentru ere­ticii cei cu nume rău, altă columnă [care va da mărtu­rie împotriva lor][1], pe când pentru tine, adăugire şi de lup­­te, şi de laude cereşti. De aceea, pentru ei îmi vine să lă­crimez şi să suspin[2], iar pentru tine, să mă bucur şi să mul­ţumesc. Oare nu mai cercat te faci pe tine prin schim­ba­rea temniţei, precum aurul trecut prin foc, prin topire? Deci, să te afli, o sfinţite fiule, şi să te arăţi Stăpânului Hris­tos întru toate curat şi nevinovat, vas cu adevărat de bună trebuinţă, potrivit pentru tot lucrul bun (cf. II Tim. 2, 21; 3, 17). Suferă, dar, cu mărime de suflet condiţiile ne­obişnuite din cea de‑a doua temniţă a ta (căci eu soco­tesc că nu ţine de atribuţiile egumenului, nici de ale pre­o­tu­lui, fiindcă nici un slujitor al lui Dumnezeu şi al cetei mo­nahiceşti nu ar trebui să slujească treburilor ostăşeşti, dar nici să aibă părtăşie cu cel ce slujeşte în acest chip[3]), însă arată‑mi cum te afli [în temniţă]! Căci îmi pare că este mai deosebită decât prima. Însă fie că e aşa, fie alt­fel, tu, fiul meu, stai cu tărie, purtând cu uşurinţă în­tris­tă­­rile, prin bucuria nădejdilor, şi agonisindu‑ţi de­păr­ta­rea de ele[4], prin aflarea nepătimirii – [care se do­bân­deş­te] cătând şi fiind legat de Dumnezeu, singurul Care te pri­veşte –, dispreţuind ca pe o necurăţie şi spul­berând ca pe pleavă de fiecare dată gândurile care sunt vârâte [în inima ta] de către semănătorul de neghine[5].

Iar cele pentru care ai căutat răspuns de la mine, anu­me despre erezii şi botezuri, întrec întinderea scrisorii [de fa­ţă]. Şi, în plus, este de prisos să mai explicăm aces­tea pe care de Dumnezeu purtătorul Epifanie le‑a cercetat şi le‑a limpezit în scris, ca nici unul dintre Părinţi. Uită‑te în sfân­ta lui carte, în legătură cu ele, şi acolo vei găsi re­zol­vă­rile pe care doreşti să le ştii. Să‑ţi dea cartea[6] în mâini bu­nul Euprepian. Iar despre cei botezaţi îţi voi răs­punde mai pe scurt.

În trei se împarte problema. Căci marcioniţii, tascor­diur­­­ghenii, maniheii şi cei din aceeaşi categorie cu ei, până la melchisedieni, adică 25 de erezii, se botează [de că­tre Biserică]. Se ung cu Sfântul Mir quartodecimanii, no­vaţienii, arienii, macedonienii, apolinariştii, adică cinci ere­zii. Iar cei care nu se boteză, nici nu se ung, ci numai [tre­buie] să dea anatemei erezia lor şi oricare altă erezie, sunt meletienii, nestorienii, eutihienii şi cei din aceeaşi ca­­tegorie cu aceştia, până la erezia de acum[7], pe care nu‑i enu­­măr acum, din pricina mulţimii de diviziuni a [ereziei] ace­falilor şi a lungimii scrisorii[8].

Iar dacă spui că nu face diferenţe canonul[9], ci în chip ho­tărât spune că cei hirotoniţi sau botezaţi de eretici nu pot să fie nici clerici, nici credincioşi, aceea socoteşte‑o, că apostolicescul canon pe aceia i‑a numit eretici care nu sunt botezaţi sau nu botează în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi aceasta suntem învăţaţi din dum­ne­ze­iescul glas al marelui Vasile.[10] Căci numeşte erezii pe ce­le rupte cu totul şi înstrăinate în ce priveşte însăşi cre­din­ţa [creştină], iar schisme, pe cei ce s‑au deosebit unii de alţii pentru oarecare pricini bisericeşti şi chestiuni care s‑ar putea rezolva; adunări lăturalnice [numeşte] adună­ri­le făcute de către preoţi sau episcopi nesupuşi şi de către no­roadele cele neînvăţate.

Pentru prima categorie el însuşi aduce un exemplu şi zice către Sfântul Amfilohie: „Pentru ce trebuie osândit bo­­tezul pepuzienilor şi al celor ce botează în [numele] Ta­tă­lui şi al Fiului şi al lui Montan sau Priscilla? Fiindcă cei bo­tezaţi în cele nepredanisite nouă nu au fost [de fapt] bo­te­zaţi”. Deci, pe aceştia şi pe cei ca ei, canonul şi Pă­rin­ţii, precum zice dumnezeiescul Vasile, i‑au numit ere­tici.

Din cea de‑a doua categorie, Sfântul Vasile aduce ia­răşi ca exem­plu pe catari, care sunt dintre cei schismatici. Iar dacă ai spune: «Şi cum sunt numiţi eretici şi aceştia, şi toţi cei din categoria lor?»[11], aceasta o spunem şi o gân­dim: Cei dintâi sunt în chip propriu eretici, din pricină că ne­cinstesc însăşi partea vitală a credinţei noastre treimice, iar cei din categoria a doua [sunt numiţi aşa], prin abuz de lim­baj şi ca unii ce s‑au desprins din primii[12], dar totuşi ei măr­turisind deopo­tri­vă şi că cred, şi că botează în Treime, şi proprietatea spe­ci­fică fiecărui ipostas, iar nu că este un singur [ipostas] al ce­lor Trei, chiar dacă în altele sunt eretici.

Iar ca exemplu pentru a treia categorie, însuşi Sfântul ia­răşi aduce pe cel care, fiind dovedit pentru vreo gre­şea­lă, s‑a rupt de liturghie şi nu s‑a supus ca­noa­ne­­lor, ci şi‑a adjudecat sieşi conducerea şi liturghia. Şi du­pă cum cei din a doua categorie sunt omonimi[13] cu cei din­­tâi, aşa şi cei din a treia sunt omonimi cu cei din a do­ua. De pildă, cei vechi îi numesc pe meletieni schisma­tici, ca unii care s‑au despărţit [de Biserică], împreună cu schis­­maticul Meletie, deşi ei nu sunt rău‑credincioşi[14]. Căci dând anatemei propria schismă, pre­cum zice, sunt primiţi în Biserica sobornicească.

Dar întreaga erezie se aseamănă cu un lanţ împletit de diavol, ţinându‑se o [erezie] de alta, toate atârnând ca de un capăt de o singură necinstire şi necredinţă în Dum­nezeu, chiar dacă ele se deosebesc prin nume şi timp, şi loc, şi cantitate, şi calitate, şi putere, şi lucrare. Fi­indcă nici unul şi acelaşi trup nu este numai un sin­gur mădular, ci multe; şi diferite sunt lucrările şi pute­ri­le, şi însuşirile, şi aşezările, şi cinstirile acestora, unele în raport cu altele.

Despre celelalte întrebări ale tale:

 • La prima, despre preotul ortodox, dar care pomeneşte, din frica de prigoană, pe episcopul eretic, ţi s‑a răspuns mai înainte[15], dar [îţi răspund] iarăşi: dacă nu va liturghisi îm­­preună cu un eretic şi nu se va împărtăşi cu unii ca aceş­tia, trebuie primit unul ca acesta când e vorba de mân­­cat împreună şi de psalmodiere şi de binecuvânta­rea bucatelor (şi aceasta prin iconomie), dar nu la dum­ne­­zeiasca împărtăşanie. Şi, cât timp ţine erezia, tre­buie să se cerceteze neapărat; iar că pentru cei primiţi ar ajun­ge mărturisirea, nu ştiu decât că aceasta este în chip lim­pe­­de un vicleşug.[16] Căci tu [trebuie] să ştii că [numai] în vre­­mea în care nu este erezia dezlănţuită şi [numai] în le­gă­­tură cu cei care nu sunt osândiţi în chip limpede sun­tem în­­văţaţi de Părinţi să nu cercetăm.[17] Dar un asemenea pre­ot care să nu fie amestecat şi care să nu aibă părtăşie cu ere­ticii, rar se găseşte acum.
 • A doua, despre iubitorul de Hristos care cheamă [un pre­ot ortodox] în casa lui de rugăciune ca să facă prive­ghe­re şi dacă trebuie [preotul] să liturghisească în ea şi îm­­preună cu cine trebuie. E limpede că poate să dea as­cultare şi să meargă, şi să cânte împreună cu ei, dacă or­to­docşi sunt cel ce‑l cheamă şi psalţii, şi dacă amândoi [gaz­da şi psalţii] se păzesc de părtăşia cu ereticii. Şi tre­bu­ie să liturghisească în casa de rugăciune, dacă mărturi­seş­te cel ce o are că nu mai liturghiseşte vreun eretic în ea. Căci s‑a spus mai înainte că este necesar să se întrebe în­tru toate din pricina dezlănţuirii ereziei.
 • A treia: dacă un [preot] ortodox primeşte de la cineva o bi­serică şi este obiceiul ca în fiecare an, o dată sau de do­uă ori, să se strângă poporul în ea şi să se pomenească la li­tur­ghie vreun eretic, [ce să facă]? A psalmodia aco­lo, da­că e ne­apărată trebuinţă, ar putea fi iertat, dar a li­tur­ghisi nu. Dar dacă se poate întrerupe obiceiul, se poate şi liturghisi.
 • A patra: dacă este o biserică în care cel ce litur­ghi­seş­te îl pomeneşte pe vreun eretic, iar un [preot] ortodox are al­tar sfinţit pe pânză de in sau pe vreo placă de lemn[18], se cu­vine ca acesta [antimisul] să fie pus în ace­eaşi bi­se­ri­că, nefiind de faţă preotul care pomeneşte [pe eretic], şi [pre­otul] ortodox să liturghisească pe el [pe antimis]? Nu se cuvine, ci mai degrabă, dacă e neapă­rată tre­buinţă, [să se liturghisească] într‑o casă de obşte, în­tr‑un oarecare loc mai curat, anume ales.
 • A cincea: dacă pe drum se întâmplă ca un ortodox să fie poftit la masă de unul sfinţit[19] sau de un mirean şi ar fi vre­mea psalmodiei, cum trebuie să procedeze? Am spus, şi iarăşi spun: cât timp ţine erezia şi nu este depusă prin­tr‑un sinod ortodox, trebuie neapărat să cercetăm şi în ce­ea ce priveşte dumnezeiasca împărtăşanie, şi în ceea ce pri­­veşte simpla masă în comun, şi nici o vreme nu este ne­­potrivită şi neprielnică pentru aceasta. Dar dacă pri­meşti pur şi simplu pâine de la cineva şi eşti invitat de el la masă şi primeşti găzduire, nu trebuie cercetat dacă nu este ştiut de mai înainte că se află în erezie sau răutate. Dar în celelalte cazuri[20] trebuie neapărat întrebat.
 • A şasea: dacă un ortodox, în călătorie, află o biserică aproa­pe de oraş sau sat, trebuie ca el să se roage acolo sau să şi rămână, [încercând] să evite să fie oaspete mi­re­nilor? Poate să se şi roage, să şi rămână dacă este mă­năs­tire. Dar şi în casa unui mirean sau a unuia sfinţit, pre­cum s‑a spus, la fel poate rămâne şi găzdui, dacă vreun ceas de nevoie îl obligă, şi poate, fără să cerceteze, să ia cele spre trebuinţă, în afară de cazul, precum am spus, când cel ce‑l primeşte este cunoscut de mai înainte de cel pri­­mit că este necredincios sau nelegiuit. Dar e necesar [să zic] că nu e bine să primească oricum cele spuse mai îna­­inte, ci să cerceteze şi să găzduiască la un ortodox şi, dacă e nevoie, de la el să‑şi ia merindele de drum. Căci aşa porunceşte Domnul prin sfinţii Lui.

Preotului şi egumenului le‑ai răspuns bine: să fie opriţi de la liturghisire cei hirotoniţi acum de către arhie­re­ul aflat de curând în biserică, dar care zice în acelaşi timp că în chip rău s‑a făcut sinodul[21] şi că „pierim”. Fi­ind­­că pentru ce, mărturisind [dreapta credinţă], nu fuge de pierzanie, despărţindu‑se de erezie, ca să rămână epis­cop înaintea lui Dumnezeu? Iar acum sunt primite [vala­bi­­le] hirotoniile lui![22] Dar de ce, fiind limpede erezia [lui], egumenul a mai adus la o hirotonie eretică pe fraţi? Aşa­dar, dacă cel ce i‑a hirotonit s‑ar fi îndreptat, puteau de­în­dată să lucreze cele sfinte, dar cât timp este în ere­zie, prin faptul pomeneşte un eretic la liturghie, chiar da­că ar spune că are cuget sănătos, cei pe care i‑a hi­ro­to­nit nu sunt cu adevărat liturghisitori ai lui Dumne­zeu. Iar dacă duhul râvnei lui Dumnezeu s‑a aprins în egu­men şi se sârguieşte să‑şi agonisească cununa măr­tu­ri­si­rii, nici să liturghisească în biserica în care se află sca­unul lui [antimis sfinţit] [al episcopului care pome­neş­te pe eretic], nici să‑l pomenească pe el la liturghie ca episcop. Şi fericit este acesta, făcându‑se pildă de mân­­tuire şi multor altora. Dar fiind pus jertfelnic [an­ti­mis] în aceeaşi biserică, nu e nici o piedică să se litur­ghi­seas­că acolo.[23] Şi ceea ce am uitat să însemnez mai sus, voi pomeni aici. Şi fiindcă Sfântul Vasile zice despre cei ca­re sunt în adunările lăturalnice că adesea şi cei din treap­­ta [clericală] care s‑au abătut împreună cu cei nesu­puşi, dacă se căiesc, sunt primiţi în aceeaşi rânduială [treap­­tă] [de mai înainte], să nu creadă evlavia ta că cu­vân­­tul se împotriveşte canonului apostolic, care zice: „da­că un cleric se va ruga cu un cleric caterisit, să fie ca­te­ri­sit şi el”, ci să ţină seama că, precum a fost deosebit de că­tre Părinţi că altceva ar fi ereziile faţă de schisme, aşa a fost deosebit – desigur după o cugetare analoagă – că al­tul este canonul care depune în chip de neocolit pe cel ce s‑a rugat cu cel caterisit [preotul eretic], faţă de ca­nonul re­feritor la cel aflat în adunările lăturalnice. Fiindcă unul ştie că în chip mărturisit [pe deplin conştient şi pe faţă] s‑a rugat cu cel caterisit, şi în mod firesc este îndată ca­te­ri­sit, ca unul care nu a luat aminte la canon şi s‑a purtat fa­ţă de el indiferent, pe când celălalt nu a crezut că este ca­terisit când s‑a depărtat împreună cu mulţimea [de Bi­se­rică] şi de aceea, dacă se căieşte, este primit în ace­eaşi rân­duială. Iar faptul că s‑a adăugat acest „adesea” în cu­vân­tul Sfântului, arată că este cu putinţă ca cel care s‑a că­it să nu fie primit în aceeaşi rânduială [treaptă][24]. Deci şi acest cuvânt [al Sfântului Vasile] trebuie primit, şi cano­nul apostolic trebuie ţinut neapărat şi fără discuţie.

Iar că Hristofor cel cu nume mincinos[25] s‑a întors iarăşi la vomitătura sa, nu m‑am minunat defel, ştiind nestator­ni­cia lui. Iar că Clidonie a răbdat pentru adevăr închi­soa­re şi bătăi de la necredincioşi numai o singură zi, m‑am ui­mit foarte. Aşa că, dacă până acum rămâne sta­tornic, prin pu­terea lui Dumnezeu, să nu‑ţi fie greu nici ţie, nici altor fraţi să‑i întindeţi mâna, orice ar fi.

Iar despre cele spuse mai înainte, adică despre cei bo­te­­zaţi şi cei unşi cu Sfântul Mir şi cei care dau anatemei ere­zia, nu ţi‑am scris după cum a ordonat şi a numărat dum­nezeiescul Epifanie ereziile, ci după cum am aflat în­tr‑o însemnare a unui bărbat iubitor de osteneală, dintre cei vechi şi care a făcut o cercetare şi le‑a aflat din cărţile Bi­sericii din Bizanţ.

Fratele Grigorie te salută cu căldură.


[1] Aluzie la obiceiul ca faptele faimoase ale regilor să fie înscrise pe columne spre a rămâne posterităţii.

[2] Nu osândea pe eretici, ci plângea pentru ei.

[3] Preotul şi monahul nu trebuie să aibă legătură cu oastea, dar nici să admită părtăşia cu alt preot sau monah care ar face acest compro­mis. (Probabil că a doua întemniţare a lui Naucratie avea legătură cu un astfel de refuz al acestuia faţă de vreo propunere imperială.)

[4] De întristări.

[5] Deci problema învingerii întemniţării este tot una cu a gânduri­lor de la diavol. Nepătimirea (lipsa unei legări pătimaşe de cele mate­ria­­le) este necesară, ca omul să nu mai fie legat trupeşte de condiţiile ex­­terioare şi să aibă astfel putere să lupte cu gândurile.

[6] E vorba de una din lucrările Panarion şi Ancoratus ale Sfintei Epi­­fa­nii, care tratează despre erezii.

[7] Iconomahii.

[8] Probabil că, fiind Sfântul în închisoare, nu avea destul material spre a trimite scrisori lungi şi de aceea era constrâns să scrie în mă­su­ra ma­te­ria­lului disponibil şi să se restrângă la chestiunile cele mai im­portante.

[9] Cf. canoanele 46, 47, 68 apostolice.

[10] Cf. canonul 1 al Sf. Vasile cel Mare.

[11] Cu alte cuvinte: Dacă Sfântul Vasile a spus că unii sunt schis­ma­­tici, de ce totuşi sunt numiţi eretici.

[12] Totuşi nu întotdeauna schismaticii sunt proveniţi din eretici prin­­tr‑un fel de „îndulcire” a ereziei.

[13] Li se dă acelaşi nume, prin abuz de limbaj.

[14] Au credinţa dogmatică adevărată.

[15] Probabil scrisoarea 49.

[16] Cât timp ţine erezia, trebuie ca cel suspect să fie cercetat în legă­tu­ră cu dogmele credinţei şi cu starea lui canonică, nu doar să i se ceară mărturisirea formală.

[17] Prin urmare, în vreme de manifestare făţişă a ereziei şi în ceea ce priveşte persoanele care în chip limpede pactizează cu erezia, e clar că trebuie făcută o cercetare.

[18] Altarul sfinţit este sfântul antimis, care, în acea vreme, putea să fi fost o pânză sfinţită, având sfintele moaşte, sau o placă de lemn sfin­­ţită, având introduse în ea sfinte moaşte.

[19] Cineva din catalogul preoţesc sau călugăresc.

[20] Dacă avem oarecare ştire sau bănuială că persoana respectivă este în erezie sau păcate.

[21] Posibil să se refere la Sinodul al VII‑lea Ecumenic.

[22] Sfântul se miră cum de pot fi primite hirotoniile lui, date fiind con­diţiile descrise.

[23] Alt antimis presupune comuniunea cu alt episcop ortodox.

[24] Faptul că cel care s‑a căit a fost primit adesea în rânduiala dina­in­­te, arată că adesea nu a fost primit, căci altfel ar fi formulat „tot­dea­u­na”, nu „adesea”.

[25] Hristofor înseamnă purtător de Hristos, dar avea nume minci­nos, ca unul ce cu fapta se lepăda de Hristos.

extras din cartea “Învăţăturile Bisericii Ortodoxe – între iubire şi toleranţă”,

Com. Poligrafic, Chişinău 2010, pagina 240

 1. 6 iulie 2010 la 21:51

  IN IMAGINE E APOSTATUL SI FILOPAPISTASUL NICOLAE CORNEANU.ERETICUL”MITROPOLIT” CREDE IN PRIMATUL PAPAL.E DUSMAN AL BISERICII.DUSMANII BISERICII SUNT FIII DIAVOLULUI.(IMAGINE NU IOMAGINE.IM GRESIT CUVANTUL IN PRIMUL COMENTARIU).

 2. 7 iulie 2010 la 12:11

  Daca BOR inca ii pomeneste pe unii care au cazut in erezie, iar BOSV este in comuniune cu alti eretici (a se vedea scrisoarea domnului Aurel Botezatu catre sinodul BOSV publicata si la http://maicaecaterina.ro),ce biserica mai are har in Romania?

 3. 8 iulie 2010 la 18:23

  DRAGA NEDUMERIT BUNA INTREBARE.PENTRU ACEST LUCRU TREBUIE SA NE RUGAM.SA NE RUGAM CA HRISTOS SA NE ARATE ADEVARATA SA BISERICA. http://sf-glicherie.blogspot.com/2010/07/in-apararea-marelui-teolog-danion.html

 4. 8 iulie 2010 la 23:49

  Sper din tot sufletul sa nu fi smintit pe nimeni cu intrebarea de mai sus.Poate ar fi fost mai bine sa nu o fi postat.ORTODOXIA ESTE IN MOD INCONTESTABIL INVATATURA CEA DESAVARSITA si asta se vede din scrierile Sfintilor Parinti. Insa ma intristeaza faptul ca nu am reusit sa fim uniti si astfel astazi exista in lume mai multe „ramuri”- BOR,BOSV,ROCOR,Patriarhia Moscovei etc.E complicat…

 5. Mihail
  9 iulie 2010 la 1:27

  @ nedumerit. Chiar daca BOSV este in comuniune cu ciprianitii, comuniune care dureaza de prin anii 1980, cand nu se stia de ecleziologia lor stricata si tinand cont ca BOSV nu a abdicat de la ecleziologia corecta (cu toate incercarile de influenta a ciprianitilor de a ne schimba ecleziologia), te rog sa observi ca ne aflam exact in situatia descrisa mai sus de Sf. Teodor Studitul care zice: „Căci tu [trebuie] să ştii că [numai] în vre­­mea în care nu este erezia dezlănţuită şi [numai] în le­gă­­tură cu cei care nu sunt osândiţi în chip limpede sun­tem în­­văţaţi de Părinţi să nu cercetăm”, si un pic mai jos: „cât timp ţine erezia şi nu este depusă prin­tr‑un sinod ortodox, trebuie neapărat să cercetăm şi în ce­ea ce priveşte dumnezeiasca împărtăşanie, şi în ceea ce pri­­veşte simpla masă în comun, şi nici o vreme nu este ne­­potrivită şi neprielnică pentru aceasta”. Ciprianitii incep sa fie osanditi din ce in ce mai multe biserici traditionaliste. Acum este vremea cercetarii si pt BOSVR. Daca trebuia sa fie facuta mai devreme nu putem sa afirmam noi, sunt judecatile lui Dumnezeu. Dar trebuie sa tii seama ca multe din erezii au fost lamurite si combatute in zeci sau chiar sute de ani; dura pana iesea la iveala toata rautatea ereziei, timp in care cei care o raspandeau aveau destul timp de intoarcere si de pocainta. Nici acum nu se face exceptie; dureaza pana se lamureste problema. Tot ce pot sa-ti spun este ca BOSV a tratat, poate, cu prea multa lejeritate marturisirea lor de credinta si li s-a acordat prea mult credit (asta si pentru ca comuniunea cu ciprianitii a insemnat singura legatura mai temeinica cu exteriorul pentru biserica de stil vechi atat de prigonita timp de decenii). Acum se dezlantuie erezia lor, caci este tot mai evident ca nici o biserica traditionalista nu o mai tolereaza. Este vremea deciziilor si pentru BOSV. Sa nu ne avantam noi, mirenii, cu declaratii de genul „harul nu mai lucreaza in BOSV”, asa cum se hazardeaza prea multi sa afirme, caci numai Dumnezeu stie cand trebuie sa ridice Harul Sau din biserica Sa (iar asta musai trebuie sa aiba la baza o marturisire gresita de credinta, ceea ce, slava Domnului, nu a facut BOSV).
  Noi avem nadejde ca Sf. Sinod va analiza cu temeinicie aceasta problema si ca va lua o decizie fundamentata ecleziologic, in traditia Sf, Parinti.
  Dumnezeu sa ne intareasca pe noi si pe ierarhii nostri!

 6. dragos
  9 iulie 2010 la 13:32

  Cand va dezbate sinodul problema?

  „cât timp ţine erezia şi nu este depusă prin­tr‑un sinod ortodox, trebuie neapărat să cercetăm şi în ce­ea ce priveşte dumnezeiasca împărtăşanie, şi în ceea ce pri­­veşte simpla masă în comun, şi nici o vreme nu este ne­­potrivită şi neprielnică pentru aceasta”

  – ROCOR a anatemizat erezia ecumenismului, ciprianitii sunt criptoecumenisti.

  „iar asta musai trebuie sa aiba la baza o marturisire gresita de credinta, ceea ce, slava Domnului, nu a facut BOSV”

  – Voi aveti de anatemizat serghianismul si conslujirea cu basarabenii de sub patriarhia moscovei. Patriarhia Moscovei este anatemizata de sinodul rus in timpul patriarhului Tihon pentru erezia serghianismului si de ROCOR si pentru ecumenism si apartenenta la WCC. Trebuie sa recunoasteti anatemele contra serghianismului din 1918 si contra ecumenismului data de ROCOR in 1983. Trebuie sa introduceti si sinodiconul in biserici. Atunci o sa aveti o marturisire de credinta buna.

 7. marcel_p
  9 iulie 2010 la 16:34

  ‘caci numai Dumnezeu stie cand trebuie sa ridice Harul Sau din biserica Sa (iar asta musai trebuie sa aiba la baza o marturisire gresita de credinta, ceea ce, slava Domnului, nu a facut BOSV).’

  Problema nu-i asa de simpla: Slatioara a facut hirotoniri, etc. impreuna cu kiprianitii. Tot ce au lucrat cu kiprianitii e lovit de nulitate. insusi faptul ca a stat atata amar de vreme cu ei in comuniune, cand celelalte sinoade traditioanliste stiau foarte bine cine sint kiprianitii..

  Sinodul trebuie sa faca pocainta publica si trebuie sa fie primit in Biserica de catre un sinod traditionalisrt valid cu care sa intre in comuniune. Probabil ierarhii si preotii de Slatioara vor fi primiti prin hirotesie, daca nu li se vor repeta tainele.

 8. Mihail
  9 iulie 2010 la 21:55

  @ Dragos. Sunt de acord cu tine ca anumite lucruri nu se petrec in biserica noastra. Concluzia ta este ca daca nu se petrec atunci suntem impotriva lor? Asa-i ca Sinodul trebuie sa faca toate cele si la timpul la care vor unii care sunt foarte induhovniciti pe net? Pareri deastea sunt destule! Mai greu este sa patrunzi realitatea de facto, mai ales daca nu esti un fiu al bisericii respective. Daca vrei poti sa te legi si de sinoadele locale din vechime care nu au dat anatemei anumite erezii (cu toate ca ele au fost date anatemei de alte Sinoade locale), sau de cele care au dat anatemei erezia dupa zeci de ani. Incepe cu ei si dupa aceea poti sa vii si la Sinodul BOSV.

 9. dragos
  10 iulie 2010 la 0:31

  @ Mihail

  Sa stii ca faze de-astea gen „ca zic induhovnicitii de pe internet” nu tin. TOATE sinoadele traditionaliste recunoasc aceste doua anateme si consecintele lor, nu mai zic de citirea Sinodiconului in biesrici. Daca voi nu faceti acestea pur si simplu NU SUNTETI UN SINOD TRADITIONSALIST. Punct.

 10. marcel_p
  10 iulie 2010 la 11:26

  Da, ai dreptate dragos. Fixul celor din BOSVR de la vladica la opinca e ca „Moscova si Ierusalimul sunt pe vechi”. Dar daca-i intrebi de ce nu sunt in comuniune cu ei tac din gura. Foarte multa incultura teologica.

 11. Mihail
  10 iulie 2010 la 13:53

  Punct. Si de la capat. Adica dupa logica ta citirea Sinodiconului in Biserica este mai presus de alinierea la unele hatarari sinodale ale bisericilor locale? De cand necitirea Sinodiconului in biserica este combatuta de canoane, asta ca sa facem abstractie de faptul ca BOSVR nu este impotriva sinodiconului?. Sau mai degraba voi vreti sa gasiti nod in papura? Anumite nereguli pot sa existe in biserica la un anumit moment dat, din N motive. Nu este de preferat, dar aceasta a fost realitatea in Biserica dea lungul timpului. Acesta este si motivul pentru care Sf. Parinti au randuit ca nu orice greseala sa fie motiv de schisma; in acest sens ei combat, prin canoane, ruperea de biserica pe motive netemeinice. Voi pe ce motiv v-ati rupt de BOSV? Sau ati fost de la inceput cu grecii, ceea ce este putin probabil?

 12. Mihail
  10 iulie 2010 la 13:55

  Pentru cunostinta voastra, a celor care sunteti mai putin informati (sau rautaciosi??) si care nu stiti cum sa mai puneti in carca BOSVR tot felul de „atitudini netraditionaliste”, iata cateva citate de pe site-ul oficial al BOSV, unde ar fi trebuit sa va bagati nasul vostru de internauti smintitori (scuze pentru exprimare dar exprima realitatea):
  „…În conglăsuire cu Sfinţii Părinţi , care (prin ale lor canoane), şi cu Sinoadele Patriarhiilor Ortodoxe (prin anatemele enciclicelor sinodale) – îi numesc pe aceştia „caterisiţi şi lipsiţi de Dar”, aşa şi noi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România numim „caterisiţi şi lipsiţi de Dar” pe toţi cei care au primit inovaţii în materie de credinţă”
  sau la capitolul „Respingem erezia ecumenismului ” se zice: „Ecumenismul contemporan are drept scop relativizarea, minimalizarea şi anularea adevărului Ortodoxiei mântuitoare. Cine se alătură acestei erezii care sapă la temelia Bisericii, unul ca acesta se aseamănă lui Iuda, care L-a vândut pe Hristos”.
  Asa ca lasati-o mai moale cu acuzele nefondate. Ca daca veti arunca “penele” pe net si apoi veti vrea sa le culegeti (cand va veti da seama ca ati gresit) cum veti face acest lucru? Mai mult discernamant nu strica!
  Iertati-ma si Dumnezeu sa va ierte!

 13. Ioan B
  10 iulie 2010 la 15:35

  Dragos, afla tu ca nici la 1800 in Romania nu se citea Sinodiconul. Iar problema care este, de curand a inceput sa fie aflata, si se va discuta intr-un sinod BOSV si se va da un raspuns. Asa se rezolva toate problemele, dupa cate stiu.

  Cat despre apartenenta la sinoadele traditionaliste, poate ne spui tu care este un sinod traditionalist adevarat.Nu uita ca in biserica se judeca si cu acrivie, si cu iconomie, doar pentru a se atinge scopul mantuirii.

  Pana vom afla despre dezbaterea cu pricina din Sinod, sa nerugam si noi ca Dumnezeu sa ne dea raspunsul cel bun.

 14. alexandru
  12 iulie 2010 la 9:58

  Daca vreti sa corectati ceva in sinodul vostru nu inteleg de ce sariti asa in sus ca arsi.

  „in acest sens ei combat, prin canoane, ruperea de biserica pe motive netemeinice. Voi pe ce motiv v-ati rupt de BOSV? Sau ati fost de la inceput cu grecii, ceea ce este putin probabil?”

  Vad ca sunteti curiosi, dar nu ne deranjeaza. Nu mai mergem la slujbe in BOR dar nici voi nu sunteti o alternativa, cel putin deocamdata, pana nu schimbati ceva in mentalitatea voastra. Nu v-ati intrebat niciodata de ce atatia oameni seriosi si constienti care pleaca din BOR nu se duc la voi? Dar deja stim raspunsul: sunt cu totii niste internauti inselati si blestemati iar voi sunteti perfecti… Cat despre cei care se rup de la voi, e firesc s-o faca, fiindca va aflati in afara Bisericii. (Comuniunea cu kyprianitii, conslujirile si impartasirea cu basarabenii moscoviti). Canonul 15 e clar: in probleme de credinta drept-credinciosii au obligatia de a se rupe.

  „caterisiţi şi lipsiţi de Dar” pe toţi cei care au primit inovaţii în materie de credinţă”

  De ce decontextualizati? Aici va referiti la noii calendaristi.

  „Respingem erezia ecumenismului ” se zice: “Ecumenismul contemporan are drept scop relativizarea, minimalizarea şi anularea adevărului Ortodoxiei mântuitoare. Cine se alătură acestei erezii care sapă la temelia Bisericii, unul ca acesta se aseamănă lui Iuda, care L-a vândut pe Hristos”

  O respingeti dar n-o anatemizati. Asa zice si Kyprian ca o respinge. Cum ii primiti pe cei care trec la voi de la Ierusalim sau din „patriarhia” Moscovei? Ca stim chiar de la voi ca Moscova si Ierusalimul sunt bune „ca tin pe vechi”.

  Iar de serghianism de ce nu spuneti nici un cuvintel?
  Dar de slujirile si impartasirile cu basarabenii moscoviti?
  Chiar daca va-ti rupe de kyprianiti dar nu rezolvati problemele astea tot nimic nu faceti.

  „Cat despre apartenenta la sinoadele traditionaliste, poate ne spui tu care este un sinod traditionalist adevarat.”

  Iar sunteti vicleni. Mai toate sinoadele traditionaliste care marturisesc acelasi crez, cu exceptia kyprianitilor si a celor aflati cu buna stiinta in comuniune cu ei!

  „Nu uita ca in biserica se judeca si cu acrivie, si cu iconomie, doar pentru a se atinge scopul mantuirii”

  Da. Dar voi aplicati iconomia dupa cum va place: pentru voi foarte multa (vezi si cazul Galaction Cordun), iar pentru altii foarte putina.
  De exemplu voi recasatoriti pe cei care vin de la oficiali la voi (asta e sminteala pt unii), dar nu-i rebotezati daca au forma corecta a botezului. Asa fac si unii din mateistii (daca nu ma insel), dar e clar ca majoritatea mateistilor reboteaza indiferent de forma corecta sau nu. Kiusitii aplica iconomia prin care odata cu mirungerea se activeaza mai toate celelalte taine daca au fost savarsite in forma corecta, (deci nu recasatoresc) dar ii boteaza pe cei nebotezati prin stropire sau turnare. Se judeca si de la caz la caz. Aceasta este o dovada de iconomie „pentru a se atinge scopul mantuirii”. Cat despre kyprianiti ei nu doar ca nici macar nu mirung dar si refuza sa corecteze „botezul” prin stropire. Si chiar daca ar face-o, sunt in afara Bisericii deci n-au validitate, la fel si cei aflati in comuniune cu ei, pana nu se pocaiesc.

  Rezolvati-va problemele si nu mai pretindeti altora sa va accepte in greseala.

 15. tutenes
  1 august 2010 la 22:45

  @ Dragos

  Sinodul BOSV va dezbate problema de Schimbarea la fata , asa ca mai ai un pic de rabdare !
  In ce priveste afirmatiile tale , conslujirea cu preoti basarabeni este strict interzisa de ierarhia BOSV , asta tocmai datorita faptului ca tin de PM .
  Asta o stiu la nivel oficial de la un episcop .
  Poate in trecut au mai fost abateri de la aceasta linie , in sensul ca la pelerinajele din Romania de rasarit ( a se citi basarabia , denumire pusa cu scop de sovietici) , unii membri ai clerului din BOSV s-au mai rugat impreuna cu clerici moldoveni .
  Insa astea au fost scapari de la linia trasata de BOSV , poate tocmai din cauza ca sangele apa nu se face , si emotia regasirii fratilor romani de peste Prut a cauzat o deschidere emotionala mai intensa .
  Cat despre conslujire , sunt simple povesti ; daca crezi ca nu , te rog sa argumentezi si sa produci ceva dovezi concrete in sensul asta , nu barfe luate de pe net .
  In alta ordine de idei , in pelerinajele din Rusia se inchina credinciosii de pilda la icoane facatoare de minuni vechi si vestite ; ce crezi , acestea si-au pierdut calitatile fiindca sunt in manastiri si biserici serghianiste ?
  Tot de la acel episcop , pot sa iti spun ca linia BOSV este total impotriva serghianismului .
  Iar despre greselile kiprianitilor se stie in principiu, insa lucrurile trebuiesc analizate cu cumpatare si obiectivitate !
  Tu cand ai de judecat o problema grava , te iei dupa afirmatii aruncate pe internet , sau cauti documente oficiale , soliciti intalniri in care sa afli si punctul de vedere oficial al celeilalte parti si incerci sa nu fii superficial ?
  Cat despre sinodicon , uite ca este citit de ultraecumenista patriarhie a Constantinopolului si de serghianista si ecumenista patriarhie a Romaniei … Ei si ? Asta-i o dovada ca sunt ortodoxe , ca sunt dreptslavitoare ?

 16. dragos
  9 august 2010 la 14:45

  @tutenes
  Poate ca iti place sa te minti singur dar sa stii cu nu merge sa ii minti si pe ceilalti. Fii cinstit pana la capat, spre binele tau.

  De ce in raspunsul Slatioarei nu s-a pomenit nimic de sergianism? Apoi oare n-ai citit ca insusi mitropolitul Vlasie a afirmat intr-un interviu ca Slatioara slujeste cu moscovitii basarabeni?

  N-ai vazut ca chiar manastirea din Bucuresti organizeaza un pelerinaj in afisul caruia se scrie negru pe alb ca se participa la slujbele din patriarhia moscovita si se viziteaza „locul unde a fost hirotonit patriarhul Serghie”?

  Apropo, ce crezi? Sa te rogi pentru Ceausescu si sa indemni oamenii sa munceasca in uzine (comuniste) cum facea Slatioara in timpul lui, este serghianism sau nu?

  Constantinopolitanii cad sub anatemele pe care chiar ei insisi le rostesc in Duminica Ortodoxiei, dar faptul ca voi nu vreti sa introduceti Sinodiconul dovedeste ca va lipseste constiinta dogmatica.

 17. Ioan B
  23 august 2010 la 12:57

  Dragos, si ceilalti nemultumiti (printre care intr-o anumita masura si eu):
  Postularile si atitudinile de dreapta ale celor nemultumiti nu fac bine bisericii. Probabil daca vei cauta fiecare sinod traditionalist din lumea asta numai dupa masura acriviei (a respectari cu strictete a canoanelor si traditiei), nu vei gasi un sinod drept, asa cum vrei tu. Nici cei de sub grecii lui H. Koiusis, considerati in ultimul timp ca fiind reperul corect, daca-i vei cerceta cu multa acrivie, nu-i vei gasi la fel de buni pe cat vrei tu. Probabil si nici pe altii.
  Daca mantuirea ta consideri ca nu se poate decat in alta parte decat BOSV, atunci mergi si la cei ce te multumesc, iar pentru cei din BOSV te roaga. Doar asa ii vei putea ajuta. IAr noi, credinciosii sa avem nadejde la Dumenzeu ca-i va lumina pe cei din Sinod sa ia hotararile cele bune si mantuitoare.

  Pentru ca apele sunt tulburi iar semnalele de alarma sunt trase, sa le acordam si timpul si increderea limpezirii lucrurilor, chiar daca pentru unii nu e la fel de rapida pe cat si-o doresc ei. Cel putin „pana la o vreme”.

  Dreapta chibzuinta de la Domnul!

 18. marius
  24 august 2010 la 20:27

  A trecut sarbatoarea Schimbarii la Fata si la Slatioara nu s-a intamplat nimic, cei din sinod nici macar n-au discutat, ba chiar Ambrozie kiprianitul a venit in Romania si a mers si la Slatioara si la Galati pantru o sfintire. Totul s-a acceptat ca si pana acuma.

 19. tutenes
  27 august 2010 la 17:07

  @ Dragos
  Ca sa fiu cinstit pana la capat iti voi spune ca eu am vorbit cu un episcop , care de altfel este un edevarat exemplu , moralitatea lui fiind in afara oricarui dubiu , care a fost la inchisoare pe vremea lui ceausescu fiind acuzat de „stilism” si „port ilegal de uniforma” , care a fost supus la torturi nenumarate in inchisoare pentru a trece la stilul nou , caruia i s-au promis parohie , avantaje , etc . de catre slugoii securitatii daca trecea in BOR . Acest episcop este genul care la constructia unei bisericii a sapat cu tarnacopul noaptea la fundatia bisericii .
  Nici nu se pune pronblema slujirii impreuna cu cei din PM sau alte biserici ” oficiale ” ; pozitia sa in ceea ce priveste serghianismul este de „totala condamnare” !
  „De ce in raspunsul Slatioarei nu s-a pomenit nimic de sergianism? ” asta nu stiu , insa astept sa vad care va fi raspunsul viitor din partea Slatioarei .
  Insa daca doresti , iti pot sa referinte in care BOSV condamna clar serghianismul .
  „Apoi oare n-ai citit ca insusi mitropolitul Vlasie a afirmat intr-un interviu ca Slatioara slujeste cu moscovitii basarabeni?” Interesant este ca in interviul respectiv , IPS Vlasie afirma exact contrariul , asa ca indemnul de a fi cinstit pana la capat pe care mi l-ai adresat cred ca trebuie sa ti-l insusesti :
  „Question : Si des clercs du Patriarcat de Moscou viennent vous voir, allez-vous concélébrer avec eux ?

  Réponse : Non ; nous ne faisons exception que pour les prêtres roumains de Moldavie [Beesarabie] ; mais nous ne concélébrons ni avec les nouveaux-calendaristes, ni avec le Patriarcat de Moscou. [2]”
  sursa : http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2007/06/25/entretien-avec-monseigneur-vlassie-metropolite-de-roumanie/
  „N-ai vazut ca chiar manastirea din Bucuresti organizeaza un pelerinaj in afisul caruia se scrie negru pe alb ca se participa la slujbele din patriarhia moscovita si se viziteaza “locul unde a fost hirotonit patriarhul Serghie”?” – am vazut foarte bine afisul de la manastirea AMD din Bucuresti !
  Explicatia este extrem de simpla , nu BOSV organizeaza pelerinajul , deci nici afisele nu sunt redactate de BOSV .
  In rest , sa stii ca si eu as fi vrut sa fi avut posibilitatea sa merg in acel pelerinaj , macar pentru a ma inchina la moastele sfintilor , chiar daca sunt in biserici/manastiri serghianiste .
  Cred ca esti de acord cu mine ca moastele sfintilor raman sfinte , nu ?
  „Apropo, ce crezi? Sa te rogi pentru Ceausescu si sa indemni oamenii sa munceasca in uzine (comuniste) cum facea Slatioara in timpul lui, este serghianism sau nu?”
  asta este o minciuna , Slatioara nu s-a rugat decat pentru „cei binecredinciosi conducatori ai tarii” , niciodata nu au fost nominalizati conducatorii comunisti in cadrul litrughiei , si asta ti-o spun fiindca chiar eu am participat de multe ori la liturghie la Slatioara in vremurile ceausestilor .Si nu am auzit nici un indemn de genul asta .
  In rest , ideea de a nu munci in fabricile comuniste este pur si simplu ridicola .
  Ce inseamna asta , daca tata muncea in armata si mama la o intreprindere de confectii , pentru a asigura hrana familiei , inseamna ca erau eretici ?
  Nu stii ca cezarului(statului) tre sa-i dam ce este al lui , insa in materie de credinta nu trebuie sa facem concesii ?
  Dupa cum vezi eu am raspuns la intrebarile tale ; as vrea sa imi raspunzi si tu la una : de ce sinod apartii ?

 20. dragos
  27 august 2010 la 19:07

  @tutenes
  Pe scurt.
  Chiar nu conteaza din ce sinod fac parte, nu fac propaganda explicita pentru nici un sinod. Sa caute fiecare si sa aleaga orice sinod dar cu conditia ca acel sinod sa fie traditionalist. Asa voi face si eu daca sinodul in care sunt acum ar lua-o razna.

  Basarabenii se afla in comuniune cu „patriarhia” moscovita, iar moscovitii cu BOR. Nu-ti trebuie multa cultura teologica pt a intelege asta.
  Nu era vorba despre sfintele moaste: in program sunt scrise trei participari la slujbele moscovitilor. Afisul a fost transmis oficial de pe emailul manastirii BOSVR din Bucuresti iar telefonul de contact aferent se gaseste jos chiar in fisierul respectiv http://www.mediafire.com/?2a38tcq2z3czcrb

  Cat despre serghianismul BOSVR si rugaciunile explicite pt Ceausescu poate nu stiai, deci asculta: http://www.mediafire.com/?maisy72ut2jtp35 Este o predica din anii ’80 a mitropolitului Silvestru Onofrei.

 21. tutenes
  28 august 2010 la 17:23

  @ Dragos
  Nu faci propaganda ???
  Ce inseamna asta , asta este viziunea ta despre Biserica lui Hristos , „a face propaganda ” ???
  Eu stiam ca adevarul trebuie marturisit , caci prin tacere il tradam pe Dumnezeu !
  Deci sub nici o forma nu pot lua de buna declaratia ta ca „nu faci propaganda „; mai degraba am senzatia ca ai ceva de ascuns . Eu unul te suspectez ca faci parte din BOR .
  In ceea ce priveste inregistrarea audio care pretinzi ca ii apartine Mitropolitului Silvestru , eu nu sunt sigur ca ii apartine lui . Din ce imi aduc aminte parca nu ar fi vocea sa ; totusi nu sunt sigur de asta caci eram cam mic si a trecut multa vreme de atunci . Daca intr-adevar este vocea sa este de condamnat predica si atitudinea sa, insa este posibil sa fie si o facatura de maniera securista cum au fost atatea indreptate impotriva BOSV . Oricum „predica” contine un neadevar , caci BOSV a fost prigonita de securitate/comunisti si in anii 80 .
  Cat despre pelerinajul respectiv , este posibil ca parintele Onisifor sa fi preluat de undeva pe mail afisul deja redactat al pelerinajului , la care a adaugat numai datele sale de contact ; desigur si in varianta asta cred ca a gresit ca nu l-a corectat , caci si eu sunt de acord ca „hirotonia patriarhului serghie ” nu-i un reper pentru ortodocsi .
  Oricum , ma voi interesa sa aflu care este adevarul de la parintele Onisifor .
  „Basarabenii se afla in comuniune cu “patriarhia” moscovita, iar moscovitii cu BOR. Nu-ti trebuie multa cultura teologica pt a intelege asta.” – bun , si ce-i cu asta , am afirmat eu altceva ???

 22. Stanca
  30 august 2010 la 16:10

  @ Dragos

  M-am cam saturat si eu de super corecti care nu fac parte din nici o biserica si vehiculeaza informatii fara sa le inteleaga, precumm. ,,Basarabenii se afla in comuniune cu “patriarhia” moscovita, iar moscovitii cu BOR. Nu-ti trebuie multa cultura teologica pt a intelege asta.” Ce vrea sa insemne asta? Ca rezulta, ca in matematica faptul ca basarabenii sunt in comuniune cu BOR si ca BOSVR ar fi in comuniune cu patriarhia Moscovei si cu BOR ? Mai intereseaza-te putin omule si ce inseamna serghianism si ce inseamna comuniune. Doua biserici sunt in comuniune daca acest lucru este agreat si recunoscut oficial de cele doua sinoade de ierarhi ale celor doua biserici. Comuniunea se realizeaza la nivel de ierarhie nu doar pentru ca Gigel si cu Costel s-au nimerit sa slujeasca impreuna. Serghianism inseamna sa supui Biserica intereselor statului si sa faci din Biserica o unealta de atingere a scopurilor cezarului. Gesturi sporadice si intamplatoare prin care unul si altul din prostie sau tampenie mai lauda pe cineva sau mai ajuta pe cineva nu inseamna serghianism. Nici functionarea ca asociatie bisericeasca in baza legii cultelor nu e serghianism, caci asa ati reduce la zero aproape toate bisericile din lume, inclusiv ROCOR, Kiousiti si asa mai departe.

  Sa fie clar: BOSVR nu a raspuns acuzatiilor de serghianism pentru ca acuzatiile acelea sunt fara obiect si nu e nimeni obligat sa se justifice in fata unor minciuni si aberatii.

  Cat despre dl. Aurelian Botezatu, din al doilea raspuns care mie nu-mi miroase deloc a ortodoxie,(http://aurelian1954.blogspot.com/2010/08/prin-tacere-il-tradam-pe-dumnezeu.html) s-a vazut clar ca dumnealui are niste rafuieli personale cu anumite persoane din BOSVR si ca acesta este motivul adevarat pentru care acum se da mare aparator al adevarului si dintr-o data isi aduce aminte ca BOSVR e in comuniune cu ciprianitii si considera ca e cazul sa spele niste rufe murdare in public. Vreme de multi ani de zile nu l-au deranjat aceste fapte. Mi se pare ca nu este deloc in situatia de a vorbi in numele mai multor credinciosi BOSVR si nici in situatia de a fi banuit de obiectivitate.

  In general,
  ce mi se mai pare ciudat e ca tot felul de indivizi vehiculeaza tot felul de informatii, care mai de care mai ,,sigure” si mai ,,documentate”, dar cum se face ca cei care merg de ani de zile regulat la slujbele BOSVR si cei care traiesc viata lor de crestini in BOSVR nu au auzit vreodata de cele ce apar cu multa generozitate doar pe net? Cei de la care apar astfel de informatii sunt fie oameni neidentificabili precis, care se ascund in spatele unor (uneori a mai multor) pseudonime, nu stii niciodata cine sunt, de ce biserica apartin, fie e vorba fosti BOR-isti popositi foarte putina vreme in BOSVR, neadaptati sub nici o forma din cauza principala ca le e foarte greu sa faca ascultare si au banuieli exagerate de serghianism mai ales, si care se considera mai ortodocsi si mai in masura sa vorbeasca si sa dea lectii in numele Bisericii Ortodoxe dar care la o cercetare mai atenta nu sunt chiar atata de deschisi sa vorbeasca sau sa dea voie libera la aparitie oricarui comentariu.

  Eu nu sustin ca BOSVR e curata ca lacrima si ca nu sunt zone unde se pot naste semne de intrebare sau unde trebuie sa fii cu mare bagare de seama. E adevarat, comuniunea cu ciprianitii este cel putin ciudata. Merita stat cu ochii pe ei. Dar, judecand dupa istoria Bisericii, atunci cand o biserica a cazut in erezie, nu au cazut automat si imediat si cele aflate in comuniune cu ea pentru ca este intotdeauna nevoie de un interval de timp pentru procesul ruperii comuniunii cu ereticii, proces care impune ca mai intai sa afli si sa investighezi cu mare atentie in ce consta erezia si daca e vorba despre erezie. Asa a facut si ROCOR, nu a rupt comuniunea cu bisericile ecumeniste nou calendariste si vechi calendariste imediat ce a aparut erezia ecumenista ci a fost mai intai pusa in situatia sa se organizeze ca biserica, si apoi a incercat mai intai sa acorde mare atentie progreselor ecumenismului, apoi sa ii intoarca, cu rabdare, pe ierarhii bisericilor ecumeniste la Adevar si abia apoi, vazand incrancenarea acestora in erezie dar fiind nevoie sa depaseasca si niste disensiuni interne cu privire la aceasta problema, a reusit sa dea anatemei erezia si sa rupa comuniunea. E un proces in care trebuie si BOSVR sa afle ce e cu ciprianitii, ierarhii intre ei trebuie sa se puna de acord si sa tina seama si de parerea si consecintele asupra credinciosilor de rand. Dupa logica atacatorilor BOSVR , si ROCOR-ul s-a aflat multa vreme in erezie doar pentru ca abia dupa niste zeci de ani a rupt comuniunea si a dat anatemei ecumenismul.

  Pana una alta, asta e adevarul: BOSVR nu e ecumenista, nu e serghianista, si are o ecleziologie ortodoxa. Nu are caderi din Traditie. Singura acuzatie serioasa nu este intamplator una singura: comuniunea cu ciprianitii. Serghianismul pica la o cercetare atenta iar caderi din ecleziologie, dogma, Traditie, nu exista.

  Stim tot din istorie ca bisericile pot cadea si cad prin ierarhiile lor. Asa a patit si ROCOR cand s-a unit cu MP, asa poate pati si BOSVR, nimeni nu sustine ca nu e posibil orice. De aceea trebuie sa fim cu bagare de seama, insa nu cred ca e deloc intelept sa damverdicte clare cu privire la erezie si cadere atata vreme cat lucrurile nu sunt chiar clare sau asezate, atata vreme cat nu s-au pronuntat oameni mai induhovniciti ca noi, sau sa venim cu acuzatii nefondate si exagerate si sa comentam in fel si chip, aberand si dovedind ca prea multa ortodoxie nu avem nici noi, oricine am fi.

  Desi mi-am promis ca nu mai activez pe internet, citesc cu interes stirile ortodoxe si unele comentarii in nadejdea ca voi vedea intr-un final cum ortodocsii isi strang randurile si devin uniti de un singur duh. In schimb vad numai dezbinari peste dezbinari. BOR-istii nu sunt nici ei intr-un duh, ci se impart in tot felul de orientari si pozitii cu privire la calendar, la cipuri, se acuza unii pe altii de inselare. In zona traditionalista eu continui sa cred ca se va coagula ceva.

  Doamne ajua!

 23. Stanca
  2 septembrie 2010 la 21:55

  Doresc sa imi retrag cele spuse aici despre dl. Aurel Botezatu. L-am cunoscut mai bine zilele acestea si am aflat ca cele pe care le-am scris despre dansul sunt cel putin nepotrivite. Im cer iertare si dansului si celor pe care i-am indus in eroare cu acest comentariu. Dl. Botezatu e un om cu prestanta, cu o gandire ortodoxa, sincer preocupat de ce se intampla in BOSV si care gaseste de cuviinta sa isi asume aceasta lupta. Este dreptul fiecarui madular dintr-o Biserica sa aduca la cunostinta tuturor si a ierarhilor in special ingrijorarile lui iar daca exista sobornicitate cu adevarat, acestea trebuie tratate cu respect, cu dragoste si cu intelegere. Din pacate pana acum, raspunsul Slatioarei este, desi ma doare sa o spun, si am vrut cu tot dinadinsul sa ma conving de contrariul, un raspuns nedemn de un ierarh, de un sinod, si de o biserica soborniceascaa. Daca se asterne tacerea pe acest subiect, este mare pacat si o mare rusine.

  Ma iertati!

 24. marius
  6 septembrie 2010 la 19:24

  @In ceea ce priveste inregistrarea audio care pretinzi ca ii apartine Mitropolitului Silvestru , eu nu sunt sigur ca ii apartin

  Si eu pot sa iti spun sigur ca am vazut cand am fost la magazinul manastirii din Bucuresti cam acum 2-3 ani un cd cu predici de la Slatioara din 80. Erau inregistrati PS Silvestru si Demosten, poate si altii, nu mai stiu.

  Blogul lui Aurel Botezatu este http://pro-orthodox.blogspot.com/ iar acum a scris inca o scrisoare deschisa, catre ps Flavian de la bucuresti. Mie mi se pare obiectiva, adica nu cu atac la persoana ci cu insiruirea faptelor sinodului in privinta credintei.

 25. tutenes
  8 septembrie 2010 la 18:05

  @ Si ce anume dovedeste faptul ca ai vazut un cd cu predici ?
  Le-ai ascultat , stii ca vocea de pe aceea inregistrare este a Mitropolitului Silvestru ?
  Daca poti sa demonstrezi asta demonstreaz-o nu arunca vorbe care sa ne sporeasca i8ncertitudinea si confuzia .
  In ceea ce priveste pe Aurelian Botezatu , iti spun sincer ca intr-o prima faza eram mai aproape de pozitia dansului , insa de cand a inceput rafuieli personale in care precizeaza nume de persoane apartinand BORR carora nu le sunt imputate NUMAI probleme de credinta ci si alte aspecte care il privesc in unele aspecte strict personale , credibilitatea dansului a scazut in ochii mei . Din acelasi motiv nici siteul traditia ortodoxa a sters toate articolele care il priveau pe Aurel Botezatu .

 26. dragos
  8 septembrie 2010 la 18:45

  ROCOR a anatemizat erezia ecumenismului in 1983, iar ratiunea de a fi a ROCOR a fost lupta impotriva serghianismului. La fel toate celelalte sinoade traditionaliste, au anatemizat ereziile ecumenismului si serghianismului.
  Este foarte simplu: daca ar fi un sinod traditionalist, BOSVR ar anatemiza ereziile ecumenismului si serghianismului, cum au facut toate celelalte sinoade traditionaliste. E o chestie de bun simt.
  Dar vedem ca din contra, BOSVR nici macar nu vrea sa auda de asa ceva si continua parca in ciuda sa afiseze participari la slujbele moscovitilor. BOSVR nu este un sinod traditionalist.

 27. tutenes
  9 septembrie 2010 la 12:29

  Dragos , spune totusi de ce sinod apartii ; pana atunci continui sa cred ca apartii de BOR .

 28. Ioan B
  10 septembrie 2010 la 16:06

  Lupul striga lupul!

  Dragos, ai dat dovada ca probabil esti un agitator din BOR. Si care este pus sa reia aceeasi placa, vesnic, dupa metoda „cine tipa mai mult si mai tare are mai mult adevar”, doar, doar, vei crea o imagine negativa adevaratei Biserici din Romania . Problemele de logica sa i le spui lui Aristotel. Iar concluziile sa ti le spui doar tie.

  Un madular ecumenist ca tine, ce tine de BOR, nu-si poate da cu parerea in cele duhovnicesti, intrucat nu esti madular al unei biserici duhovnicesti. Dupa cum te comporti asa esti: un agitator BOR.
  (imi voi retrage cuvintele si-mi voi cere iertare daca agitatorul Dragos va dovedi ca nu ecumenist)
  ………………………………………..

  Cat despre problemele care sunt acum in biserica, foarte multe persoane din cler(arhierei si preoti) sunt constiente de ele, si se vrea a se discuta despre acestea in sinod. Sunt unii dintre membrii sinodului (destui), mai tineri (nu dau nume) cu care am discutat, si care se documenteaza in amanunt pentru a expune corect problemele care ard acum.

  Pentru cei nerabdatori de justitie: nu uitati, ca pentru rezolvarea problemelor intr-o biserica introtdeauna a fost nevoie de timp pentru identificarea lor, apoi pentru documentarea cu privire asupra lor pentru a se putea lua o decizie doar in cunostinta de cauza, de MULTA RUGACIUNE, dreapta chibzuinta. Apoi sinoade, si apoi concluzii. Iar pentru asta au fost ani.

  Pana la o concluzie finala, fiecare este dator sa se roage pentru adevar.

  Rabdare si dreapta socotinta de la Dumnezeu!

 29. 14 septembrie 2010 la 19:19

  @ Dragos
  „Este foarte simplu: daca ar fi un sinod traditionalist, BOSVR ar anatemiza ereziile ecumenismului si serghianismului, cum au facut toate celelalte sinoade traditionaliste. E o chestie de bun simt.”
  Uite ca desi nu au anatemizat aceste erezii , in toate publicatiile lor tuna impotriva lor ; un exemplu il ai aici : http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/apostazia-ecumenismului/1012.html
  Trebuie sa fac o precizare asa cum am promis intr-un comentariu anterior ; am vorbit cu parintele Onisifor , organizatorul pelerinajului din Rusia ( care pana la urma nu s-a mai facut) .
  El este „vinovatul” pentru ca afisele care popularizau pelerinajul s-au expus in forma pe care am vazut-o .
  Da , este vinovat ca nu a verificat cu atentie continutul afisului , caci mi-a spus ca in nici un caz nu se punea problema ca sa se participe la slujbe impreuna cu cei din apostata patriarhie a Moscovei .
  Mai exact , el a preluat afisul de la firma care organizeaza pelerinajul fara a-i verifica cu atentie continutul .
  Te rog insistent Dragos , din ce sinod faci parte , caci mie mi se pare ca faci parte din BOR … ???

 30. mda
  22 septembrie 2010 la 20:39

  doar in trecere pe aici, desi recunosc faptul ca sunt greu de impresionat, inca ma surprinde cati intelectuali si eruditi si … ecleziasti si… isi dau cu parerea despre biserica in ansamblul sau in particularitatile ei. Oameni buni, voi n-aveti treaba acasa? va vedeti oare cat de penibili sunteti?
  exista scrieri si invataturi atat de simple si placute de-a-lungul istoriei care ne graiesc atat de original despre credinta si ascultare si .. smerenie… iar voi despicati firul in 10 doar-doar ati parea mai inteligenti.

 1. 7 octombrie 2010 la 17:01

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: